’Fan­bre­ve­ne hol­der

BT - - KULTUR -

dog ik­ke et for­hold til Ce­cil, som skul­le flyt­te til Lon­don. Til sin ra­ed­sel op­da­ge­de hun plud­se­lig, hun var ble­vet gravid. Gravid­tet uden for ae­g­te­ska­bet i sen-40er­nes Ir­land og Eng­land var en stor synd. I et des­pe­rat øje­blik for­søg­te hun at abor­te­re ved at drik­ke kogt gin og ta­ge nog­le tab­let­ter. Det mis­lyk­ke­des hel­dig­vis, og hun valg­te at ac­cep­te­re sin van­ske­li­ge si­tu­a­tion. Grun­det gravi­di­te­ten blev hun dog smidt ud af sin bo­lig. Og på sit ar­bej­de på Austin Mo­tors fa­brik­ker måt­te hun skju­le sin vok­sen­de ma­ve med et kor­set. Tin­ge­ne bli­ver ik­ke let­te­re ef­ter den 20. au­gust 1949, hvor Phil­lip kom til ver­den. Hun le­ve­de un­der kum­mer­li­ge for­hold og blev in­di­mel­lem ud­sat for et hårdt pres for at bortadop­te­re sin el­ske­de søn. Drev et ho­tel i Man­che­ster »Mit lil­le barn blev jo ik­ke ba­re født uden­for ae­g­te­ska­bet, men han var og­så sort,« forta­el­ler Phi­lo­me­na.

»Som den ene­ste hvi­de kvin­de med et sort barn blev jeg be­hand­let gan­ske dår­ligt og til­delt det va­erst ta­en­ke­li­ge ar­bej­de. Det var en ret Som den ene­ste hvi­de kvin­de med et sort barn blev jeg be­hand­let gan­ske dår­ligt og til­delt det va­erst ta­en­ke­li­ge ar­bej­de. Det var en ret van­ske­lig tid. Når jeg ser til­ba­ge på den pe­ri­o­de i dag, er jeg dog stolt af det, vi si­den har op­nå­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.