Mig i li­ve’

BT - - KULTUR -

van­ske­lig tid. Når jeg ser til­ba­ge på den pe­ri­o­de i dag, er jeg dog stolt af det, vi si­den har op­nå­et.«

Ly­notts sko­le­gang fo­re­gik i Dublin, mens Phi­lo­me­na og hen­des nye mand, Den­nis, drev et ho­tel i Man­che­ster, The Clif­ton Gran­ge, der blev kendt i det bri­ti­ske ro­ck­mil­jø. Hun var bl.a. den ene­ste i by­en, der vil­le ha­ve det be­ryg­te­de punk­band The Sex Pi­stols bo­en­de, og et par af søn­nens san­ge som ’Clif­ton Gran­ge Ho­tel’ og ’Jo­hn­ny the Fox me­ets Jim­my the We­ed’ blev in­spi­re­ret af hans og hans bands op­hold på ste­det. Liv­li­nen Ban­det var Thin Lizzy, der brød igen­nem i 70er­ne med san­ge som ’Whi­sky In The Jar’, ’Jail­bre­ak’ og ’The Boys Are Ba­ck In Town’. Ly­nott og Lizzy har si­den in­spi­re­ret utal­li­ge band og mu­si­ke­re som Iron Mai­den, Me­tal­li­ca, Hen­ry Roll­ins, Bob Dylan(!), Def Lep­pard og vo­re eg­ne Mi­ke Tramp og An­ders Bli­ch­feldt (Big Fat Sna­ke).

Gen­nem dis­se 30 år har Phi­lo­me­na Ly­nott va­e­ret med til at hol­de min­det om søn­nen - og ro­ck­i­ko­net - i li­ve via ’The Roi­sin Dubh Fo­un­da­tion’, der har af­holdt man­ge min­de­kon­cer­ter for Phil Ly­nott. Phi­lo­me­na be­sø­ger dag­ligt søn­nens grav­sted i Dublin, nog­le få skridt fra hen­des bo­lig, og mod­ta­ger bre­ve og be­søg fra de­di­ke­re­de fans. Det har va­e­ret hen­des liv­li­ne.

LY­NOTT MIN­DES I KØ­BEN­HAVN Phil Ly­notts 30 års døds­dag min­des i af­ten og he­le ugen på Zep­pe­lin Bar i Kø­ben­havn. I af­ten bl.a. med fored­rag om Ly­nott og Lizzy ved man­ge­årig an­mel­der her på avi­sen St­ef­fen Jun­ger­sen. Des­u­den er der li­vemu­sik med bl.a. Ar­til­le­ry, Ni­ko­laj & Pi­lo­ter­ne og Big Fat Sna­ke-san­ger An­ders Bli­ch­feldt, som al­le spil­ler Lizzy- og Ly­nott-num­re. Re­sten af ugen er der quizaf­ten, dj’ing og fil­maf­ten med fo­kus på Ly­nott og Lizzy. Ar­ran­ge­men­tet run­des af med en kon­cert på fre­dag, hvor trio­en Fal­ling Ha­zard og Danmarks før­en­de Lizzy tri­bu­te­band, The Bla­ck Ro­se, spil­ler Lizzy­og Ly­nott-num­re. Des­u­den af­hol­der for­e­nin­gen Da­nish Ei­re kon­cer­ten ’Re­mem­be­ring Phil Ly­nott’ i Ama­ger Bio på lør­dag, der og­så vil in­de­hol­de en de­di­ka­tionds­del til Ly­notts gam­le mu­sik­mak­ker Gary Mo­o­re, som dø­de for snart fem år si­den Kon­cer­ten vil bli­ve frem­ført af en ra­ek­ke kend­te og min­dre kend­te mu­si­ke­re fra Dan­mark og Ir­land.

»Folk kom­mer sta­dig­va­ek fra he­le ver­den for at la­eg­ge blom­ster på Phi­lips grav og for at be­sø­ge mig i mit hjem. Phi­lip var så vel­lidt,« si­ger hun.

»Ef­ter hans død be­gynd­te det at fly­de ind med fø­lel­ses­be­to­ne­de bre­ve. Al­le de ord har be­ty­det me­get for mig. De er år­sa­gen til, at jeg sta­dig­va­ek er i li­ve.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.