Når 24 mio. k

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DANMARKS FØR­STE NHL-spil­ler, Frans Ni­el­sen, er i gang med det sid­ste år af en fi­re­årig kon­trakt med New York Islan­ders. Kon­trak­ten ind­brin­ger ham sam­let 75,1 mio. kr., og i sa­e­so­nen 2015/16 får den 31-åri­ge cen­ter 23,9 mio. kr. SA­E­SON 2015/16: 39 kam­pe, 26 po­int (14 mål, 12 as­sist) KAR­RI­E­REN: Grund­spil: 564 kam­pe, 323 po­int (113 mål, 210 as­sist) – slut­spil: 13 kam­pe, 4 po­int (1 mål, 3 as­sist)

UN­DER­VUR­DE­RET Jes­per Schultz vur­de­re dan­sker­ne, og iføl­ge ham kan de godt kra­e­ve me­re i løn, når der i frem­ti­den skal for­hand­les nye kon­trak­ter.

»I for­hold til de øv­ri­ge løn­nin­ger i NHL, lig­ger de dan­ske li­ge i un­der­kan­ten. Der er ik­ke no­gen dan­ske­re, som er over­be­talt. Lars El­ler er må­ske op­pe at top­pe en lil­le smu­le for højt – i hvert fald i for­hold til de an­dre dan­ske­re,« si­ger han og for­kla­rer, at det og­så ha­en­ger sam­men med, hvor­når kon­trak­ter­ne er ble­vet un­der­skre­vet.

Jes­per Schultz vur­de­rer og­så ud fra gen­nem­snitsløn­nen, og han me­ner, at den dan­ske må­l­mand i Ana­heim Ducks, 26-åri­ge Fre­de­rik An­der­sen, godt kan se frem til at få end­nu me­re i løn­po­sen, når hans nu­va­e­ren­de kon­takt ud­lø­ber i som­me­ren 2016.

»Fre­de­rik står for­an i hvert fald at få for­doblet sin løn. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at han får un­der 2,5 mio. dol­lar (17,5 mio. kr., red.) til

PENGESLUGERNE De fem bedst løn­ne­de NHL-spil­le­re i 2015/16-sa­e­so­nen: 1. SHEA WE­BER, NAS­HVIL­LE PREDATORS 93 mio. kr. 2. PA­TRI­CK KA­NE, CHI­CA­GO BLACKHAWKS 91,6 mio. kr. 3. JO­NAT­HAN TOEWS, CHI­CA­GO BLACKHAWKS 91,6 mio. kr. 4. SIDNEY CROSBY, PITTS­BURGH PENGUINS 79,7 mio. kr. 5. ALE­XAN­DER OVECHKIN, WAS­HIN­G­TON CA­PI­TALS HEN­RIK LUNDQVIST, NEW YORK RAN­GERS PHIL KESSEL, PITTS­BURGH PENGUINS 66,4 mio. kr. som­mer. I lø­bet af sa­e­so­nen vil jeg tro, at de li­ge plud­se­lig fin­der ud af en kon­trakt,« si­ger Jes­per Schultz, som me­ner, at Fre­de­rik An­der­sen skri­ver un­der på en ny kon­trakt med den ca­li­for­ni­ske NHL-klub. Her vil han i gi­vet fald kom­me til at ka­em­pe med 22-åri­ge Jo­hn Gib­son om plad­sen i må­let.

En kamp Gib­son li­ge nu har over­ta­get i, ef­ter syg­dom sat­te dan­ske­ren ud af spil­let i slut­nin­gen af novem­ber.

Frans Ni­el­sen i New York Islan­ders er og­så en af de spil­le­re, der har kon­trak­t­ud­løb til som­mer. Og­så han kan for­ment­lig se frem til at få en løn­stig­ning i en ny kon­trakt.

»Jeg vil tro, at Frans kom­mer til at få en for­holds­vis stor løn­stig­ning til som­mer. Han har egent­lig va­e­ret un­der­be­talt i he­le kar­ri­e­ren, for han be­gynd­te med en me­get lil­le kon­trakt, ef­ter han var fa­er­dig med sin ’en­try le­vel’-kon­trakt,« si­ger Jes­per Schultz med hen­vis­ning til Frans

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.