Kr. er for lidt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ni­el­sens al­ler­før­ste NHL-kon­trakt som blev skre­vet un­der i sa­e­so­nen 2006/07. Lav løn kan va­e­re for­del Men det er fak­tisk ik­ke helt skidt at la­eg­ge ud med at få en lav løn, for det kan kom­me en til go­de se­ne­re i kar­ri­e­ren.

»Det, der er for­de­len ved at skri­ve en kon­trakt med lav løn, er, at så vil klub­ben me­get ger­ne sat­se på én. Hvis en spil­ler lig­ger højt på løn­nin­ger, kan det bed­re be­ta­le sig at sat­se på den lav­t­løn­ne­de,« for­kla­rer Jes­per Schultz, der ha­el­der mest til, at Frans Ni­el­sen bli­ver i New York Islan­ders.

»Jeg tror, Frans og Islan­ders har haft nog­le for­hand­lin­ger hen over som­me­ren, og mit ga­et er, at de har af­talt et tids­punkt, hvor de vil kun­ne la­ve en af­ta­le.«

New York Islan­ders har i man­ge sa­e­so­ner va­e­ret et bund­hold, men frem­ti­den ser ly­se­re ud for hol­det, der in­den sa­e­so­nen flyt­te­de til Barclays Cen­ter i New York-by­de­len Brook­lyn.

»Frans har spil­let for Islan­ders som bund­hold i man­ge år, og nu er det et hold, man kan reg­ne lidt med som en mulig mester­skab­sout­si­der in­den for de na­e­ste par år. Men det kan og­så va­e­re, han bli­ver klemt ud, hvis der sker en ud­vik­ling på cen­ter­plad­ser­ne – der er nem­lig nog­le un­ge cen­te­re på vej frem. Men han har for­sva­ret sig selv ri­me­lig godt i for­hold til de un­ge spil­le­re,« forta­el­ler Jes­per Schultz. Må­ske på vej vi­de­re Den sid­ste dan­sker, der har kon­trak­t­ud­løb til som­mer, er Mik­kel Bød­ker i Arizo­na Coy­o­tes. Hans etåri­ge kon­trakt har en sam­let va­er­di på svim­len­de 25,6 mio. kr., og det gør ham til Danmarks bedst be­tal­te NHL-spil­ler i den­ne sa­e­son.

»Da Bød­ker un­der­skrev sin kon­trakt med Arizo­na i som­mer, var jeg over­be­vist om, at det er sid­ste sa­e­son, han spil­ler der. Det kan me­get vel bli­ve så­dan, at han bli­ver tra­det frem mod de­ad­li­ne. Det er det mest sand­syn­li­ge sce­na­rie, og isa­er hvis Arizo­na ik­ke lig­ger blandt de 10 bed­ste hold i Western Con­fe­ren­ce, og det kan de godt ri­si­ke­re ik­ke at gø­re,« si­ger Jes­per Schultz.

»Men vi ved selv­føl­ge­lig ik­ke, om der er en for­hand­ling, hvor de er ta­et på at nå hin­an­den. Jeg tror, Bød­kers agent har den for­nem­mel­se, at de godt kan få me­re på mar­ke­det. Og det kan me­get vel ske, for­di mar­ke­det har va­e­ret lidt tyndt de se­ne­re år.«

De tre øv­ri­ge NHL-dan­ske­re, Jan­nik Han­sen, Lars El­ler og Ni­ko­laj Eh­lers, har al­le kon­trak­ter, der lø­ber la­en­ge­re end til som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.