KON­TROL LANGT

BT - - NYHEDER -

PRES FRA DF Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) har i før­ste om­gang ind­ført mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol i 10 da­ge. Det tids­rum bør re­ge­rin­gen bru­ge til at sik­re en ska­er­pel­se af gra­en­se­kon­trol­len på tre punk­ter, så Dan­mark igen har en ’egent­lig’ gra­en­se­kon­trol. Det me­ner for­man­den for blå bloks største par­ti, Kri­sti­an Thulesen Dahl (DF).

»Jeg me­ner, det er uund­gå­e­ligt, at der kom­mer egent­lig gra­en­se­kon­trol igen. Det forun­der­li­ge er, at der skal va­e­re så langt et til­løb til, at vi får det igen,« si­ger Kri­sti­an Thulesen Dahl.

Han an­gri­ber stats­mi­ni­ste­rens be­slut­ning for kun at va­e­re mid­ler­ti­dig og for at be­stå af stikprø­ver frem for egent­lig kon­trol.

Re­ge­rin­gen bør stram­me den mid­ler­ti­di­ge gra­en­se­kon­trol på tre punk­ter, me­ner Kri­sti­an Thulesen Dahl:

»For det før­ste skal man me­get hur­tigt sup­ple­re po­li­tiets kon­trol­ler med et trans­por­tøransvar,« si­ger Kri­sti­an Thulesen Dahl.

Trans­por­tøransva­ret vil be­ty­de, at dan­ske og ty­ske trans­por­tø­rer som ek­sem­pel­vis DSB, Deut­sche Ba­hn og re­de­ri­er­ne skal til at tjek­ke asylan­sø­ger­nes rej­se­pa­pi­rer. Det skridt har Sve­ri­ge al­le­re­de ta­get ved den dansk-sven­ske gra­en­se. Re­ge­rin­gen må fin­de en løs­ning Løk­ke har dog af­vist at gø­re det ved den dansk-ty­ske gra­en­se, for­di det iføl­ge stats­mi­ni­ste­ren vil fø­re til, at trans­por­tø­rer­ne vil na­eg­te at trans­por­te­re per­so­ner til Dan­mark. Med an­dre ord: Et stop for of­fent­lig trans­port mel­lem Dan­mark og Tys­kland.

Men det må re­ge­rin­gen fin­de en løs­ning på, me­ner Kri­sti­an Thulesen Dahl.

»Re­ge­rin­gen skal med­dele ty­sker­ne, at man gør det, og så skal de fin­de en god, prak­tisk løs­ning på det,« si­ger han.

For det an­det skal re­ge­rin­gen iføl­ge Kri­sti­an Thulesen Dahl genover­ve­je de res­sour­cer, som er sat af til kon­trol­len ved den dansk-ty­ske gra­en­se.

I før­ste om­gang vil re­ge­rin­gen med den mid­ler­ti­di­ge gra­en­se­kon­trol fo­ku­se­re på lan­de­gra­en­sen til Tys­kland samt fa­er­ger­ne fra Tys­kland, der an­kom­mer i Ged­ser, Rød­by og Røn­ne.

Kon­trol­len vil va­e­re be­gra­en­set til, hvad der er ’strengt nød­ven­digt’ for at imø­de­gå trus­len mod den of­fent­li­ge or­den og sik­ker­hed, har re­ge­rin­gen fast­slå­et i et ori­en­te­rings­brev til EU-Kom­mis­sio­nen. Men stikprø­ver er ik­ke nok, me­ner Thulesen.

For det tred­je skal re­ge­rin­gen iføl­ge DF-for­man­den af­kla­re, hvor­dan man kan gø­re kon­trol­len per­ma­nent:

»Vi skal ik­ke stå i en si­tu­a­tion, hvor det ef­ter 10 da­ges mid­ler­ti­dig kon­trol plus en for­la­en­gel­se på 20 da­ge er slut. Det skal va­e­re en me­re per­ma­nent gra­en­se­kon­trol,« si­ger Kri­sti­an Thulesen Dahl. Det er uund­gå­e­ligt, at der kom­mer egent­lig gra­en­se­kon­trol igen. Det forun­der­li­ge er, at der skal va­e­re så langt et til­løb

De to oven­na­evn­te tids­rum na­evn­te Løk­ke selv på gårs­da­gens pres­se­mø­de i Stats­mi­ni­ste­ri­et. Han åb­ne­de dog sam­ti­dig for, at pe­ri­o­den kun­ne for­la­en­ges yder­li­ge­re.

Iføl­ge re­ge­rin­gen kan man in­den for Schen­gen-reg­ler­ne for­la­en­ge den mid­ler­ti­di­ge gra­en­se­kon­trol i op til seks måneder. Der­ef­ter skal der va­e­re helt sa­er­li­ge om­sta­en­dig­he­der til ste­de, hvis man skal fort­sa­et­te uden at kom­me i ka­ram­bo­la­ge med Schen­gen-trak­ta­ten.

Der er dog in­gen vej udenom per­ma­nent gra­en­se­kon­trol, me­ner Thulesen:

»Vi ser det kom­me, men det sker i et lang­somt tem­po. Jeg kun­ne godt øn­ske mig, at det gik lidt sta­er­ke­re.« Med den dan­ske re­ge­rings be­slut­ning om at ind­fø­re gra­en­se­kon­trol er end­nu en bar­ri­e­re sat op for de man­ge flygt­nin­ge, som drøm­mer om et liv i de nor­di­ske lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.