Sva­e­re­re at kom­me til

BT - - NYHEDER -

BAR­RI­E­RER Dan­mark, Sve­ri­ge, Nor­ge så­vel som Fin­land har nem­lig al­le ind­ført en el­ler an­den form for gra­en­se­kon­trol som kon­se­kvens af de sto­re flygt­nin­ge­strøm­me, som har pres­set så­vel de of­fent­li­ge fi­nan­ser som den fol­ke­li­ge vel­vil­je til at hja­el­pe de man­ge flygt­nin­ge.

Ind­til nu har flygt­nin­ge­ne el­lers haft let ad­gang til de skan­di­na­vi­ske lan­de på grund af Schen­gen-sam­ar­bej­dets kollaps og EUs mang­len­de hånd­ha­e­vel­se af de yd­re gra­en­ser.

Hvis først en po­ten­ti­el asylan­sø­ger sat­te si­ne ben i Gra­e­ken­land, Un­garn el­ler Ita­li­en, så var der frit slag til at va­el­ge asyl­land her­un­der de nor­di­ske lan­de.

Men det er slut nu. Nor­ske stram­nin­ger Sid­ste år ind­før­te den sven­ske re­ge­ring gra­en­se­kon­trol, og fra i går blev reg­ler­ne stram­met yder­li­ge­re med id-kon­trol for al­le tog-, bus- og fa­er­ge­pas­sa­ge­rer fra Dan­mark – det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.