Skan­di­navi­en

BT - - NYHEDER -

så­kald­te trans­por­tøransvar. I Nor­ge er der al­le­re­de ind­ført trans­por­tøransvar, ef­ter at 30.000 asylan­sø­ge­re har søgt om asyl i lan­det. En del af asylan­sø­ger­ne er kom­met ind i Nor­ge via gra­en­sen til Rusland. Den nye in­te­gra­tions­mi­ni­ster fra Frem­skridtspar­ti­et Syl­vi List­haug har be­bu­det yder­li­ge­re stram­nin­ger, blandt an­det in­spi­re­ret af den dan­ske ud­la­en­din­gepo­li­tik.

Og i Fin­land – der hi­sto­risk set har va­e­ret forskå­net for sto­re flygt­nin­ge­strøm­me – har nu ind­ført visum­pligt, hvis man skal med fa­er­gen fra Tra­vemün­de i Tys­kland til Hels­inki, li­ge­som der er ska­er­pet gra­en­se­kon­trol ved gra­en­sen til Sve­ri­ge.

Og i går valg­te den dan­ske re­ge­ring så at ind­fø­re gra­en­se­kon­trol for at sik­re sig, at Dan­mark ik­ke bli­ver op­hob­ning­s­land for af­vi­ste asylan­sø­ge­re. En asylan­sø­ger kan dog sta­dig sø­ge om asyl i Dan­mark, hvis blot per­so­nen ud­tryk­ker øn­ske om det ved gra­en­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.