Pend­ler­ka­os ud

BT - - NYHEDER -

UD OG SE MED DSB Luft­havn. De un­derjor­di­ske spor har un­der­gå­et en for­an­dring. Der står nu et hegn i mid­ten af det he­le, mens Securi­tas­folk i neongu­le ve­ste tjek­ker og af­fo­to­gra­fe­rer de rej­sen­des bil­le­de-le­gi­ti­ma­tion. Det er den nye hver­dag for de man­ge pend­le­re mel­lem Kø­ben­havn og Mal­mø. Hur­tig eks­pe­di­tion Men det pend­ler­ka­os blev ik­ke til et stort pro­blem dag ét ved den dan­ske id-kon­trol. Ad­skil­li­ge slu­ser stod klar til hur­tigt at eks­pe­de­re folk igen­nem id-kon­trol­len.

DSB hav­de på for­hånd ad­va­ret om, at den nye id-kon­trol i Kø­ben­havns Luft­havn vil­le be­ty­de en for­la­en­get rej­se­tid på mel­lem 10 og 30 mi­nut­ter.

BT tog der­for i går tu­ren med 31-åri­ge Mar­tin Chri­sten­sen, som dag­ligt pend­ler til og fra hjem­met i Mal­mø, og ef­ter en rej­se fra Lyng­by nord for Kø­ben­havn til bo­pa­e­len i Mal­mø blev rej­se­ti­den kun 30 mi­nut­ter la­en­ge­re end nor­malt. ’Kun’, for­di Mar­tin Chri­sten­sen selv hav­de for­ven­tet langt va­er­re. I lø­bet af da­gen i går blev en­kel­te af­vist, for­di de ik­ke hav­de den for­nød­ne le­gi­ti­ma­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.