Lyng­by sta­tion: S-to­get mod Hel­lerup sta­tion

BT - - NYHEDER -

17.35: Tog fra Nør­gaards­vej sta­tion, men to­get stop­pe­de ik­ke af ukend­te år­sa­ger - på trods af, at der var tryk­ket på knap­pen, som er en nød­ven­dig­hed på lo­kal­ba­nen. Før­ste forsinkelse har sat si­ne spor. Vi går til Lyng­by sta­tion i ste­det, og Mar­tin Chri­sten­sen si­ger: »Det er sket nog­le en­kel­te gan­ge, at to­get ik­ke er stop­pet, men det er virkelig, virkelig sja­el­dent.« 17.45: Frem­me på Lyng­by sta­tion, hvor vi ta­ger E-to­get mod Hel­lerup sta­tion, hvor Mar­tin Chri­sten­sen ple­jer at ta­ge Øre­sund­sto­get fra - det ple­jer nem­lig at pas­se sam­men med lo­kal­ba­nen, som kø­rer via Ja­e­gers­borg sta­tion. Al­le­re­de i S-to­get tjek­ker Mar­tin Chri­sten­sen ti­der på de na­e­ste stop for at sik­re sig, at ti­der­ne pas­ser sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.