Ar­bejds­plad­sen, Firsko­vvej 33 i Lyng­by

BT - - NYHEDER -

17.25: Mar­tin Chri­sten­sen har fri fra ar­bej­de, BMW Jan Nygaard A/S i Lyng­by, hvor han har ar­bej­det si­den 10. fe­bru­ar 2014. Sam­men med sin ka­e­re­ste, Sa­rah, og sin dat­ter El­la på na­e­sten tre år flyt­te­de han 1. fe­bru­ar 2014 til Mal­mø fra Ama­ger i Kø­ben­havn. Tu­ren fra Mal­mø til Lyng­by ta­ger hver mor­gen og af­ten halvan­den ti­me. Tre ti­mers dag­lig trans­port. »I min op­tik er jeg ba­re flyt­tet - selv om det er til et an­det land. Og jeg er ik­ke helt sta­erk i skrift og ta­le på svensk end­nu, så jeg vil ger­ne fort­sa­et­te med at ar­bej­de i Dan­mark. Og så er løn­nen ba­re bed­re,« si­ger Mar­tin Chri­sten­sen, som be­ta­ler 1.910 kr. om må­ne­den for sit pend­ler­kort. FOTO: SØ­REN BID­STRUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.