Mal­mø Cen­tral­sta­tion

BT - - NYHEDER -

19.15: »Jeg har over­ve­jet mu­lig­he­den for at lea­se en bil på ar­bej­det og fin­de tre an­dre, som og­så skal fra Mal­mø til Kø­ben­havn hver dag, for at spa­re tid. Det kan må­ske fun­ge­re. I for­vej­en er jeg alt for sent hjem­me nu, så bli­ver min rej­se­tid for­la­en­get så me­get, at jeg først er hjem­me ef­ter klok­ken 20, vil jeg kraf­tigt over­ve­je en an­den løs­ning end to­get - el­lers når jeg slet ik­ke at se min dat­ter,« si­ger Mar­tin Chri­sten­sen, der sen­der en sms til ka­e­re­sten om for­ven­tet hjem­komst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.