Ups, jeg er i Fol­ke­tin­get

BT - - NYHEDER -

S. Der kan man godt ta­en­ke, at det er spild af tid. Og jeg sag­de og­så til de fri­vil­li­ge, der hjalp mig med at ha­en­ge pla­ka­ter op, at jeg ik­ke hav­de en chan­ce. Men jeg vil ger­ne pra­e­ge min by og mit land. Jeg er to-kul­tu­rel, og jeg øn­sker en an­den kurs i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken.«

»Ja, han tog hjem til Tyr­ki­et en gang om året, og hver gang blev min mor gravid. Til sidst sag­de hun, at nu måt­te han ta­ge hen­de med til Dan­mark el­ler kom­me hjem. Så blev vi fa­mi­lie­sam­men­ført. Jeg me­ner, vi skal stil­le fle­re krav til dem, der er her, f.eks. kvin­der, der ik­ke ta­ler dansk. Men flygt­nin­ge­ne er trau­ma­ti­se­re­de og har brug for me­re hja­elp. Jeg er tra­et af dis­kus­sio­nen om, at de ba­re kom­mer her­til for at få vel­fa­erdsy­del­ser. Der er krig, for fanden.« der sker med dem i fle­re år. Det kan man ik­ke by­de no­gen.«

»Det kun­ne jeg må­ske hel­ler ik­ke på tre år. Men jeg vil helt klart mar­ke­re, at jeg er ue­nig med DF og Ven­stre og nu og­så So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.«

CV

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.