Bo­ligs­a­el­ger­ne holdt i 2015 bed­re fast i ud­bud­spris

BT - - NYHEDER -

Bo­lig­mar­ke­det op­le­ve­de stor frem­gang i 2015, hvor an­tal­let af hand­ler og kva­drat­me­ter­pri­ser­ne røg pa­ent i vej­ret ik­ke mindst tak­ket va­e­re det la­ve ren­te­ni­veau.

Det af­spej­les og­så i de af­slag, som ram­te ud­bud­spri­ser­ne i lø­bet af året. Sta­ti­stik­ker fra bo­liga.dk vi­ser, at der sam­let set blev skå­ret 6,6 mia. kr. af ud­bud­spri­ser­ne sid­ste år. Det er en smu­le un­der to­ta­len for 2014, som lød på 7,1 mil­li­ard. La­ve­ste be­løb i ni år Og selv om det selv­føl­ge­lig sta­dig er en pa­en sjat, så er det fak­tisk det la­ve­ste be­løb i de se­ne­ste ni år og langt fra top­ni­veau­et i 2008, hvor det sam­le­de af­slag lå over 15 mia. kr. Det skyl­des først og frem­mest, at det er ble­vet nem­me­re at kom­me af med sin bo­lig, me­ner Li­se Nytoft Berg­mann, der er bo­li­gø­ko­nom hos Nor­dea Kre­dit.

»Sta­bi­li­se­rin­gen på bo­lig­mar­ke­det be­ty­der nem­lig, at det er ble­vet let­te­re for bo­ligs­a­el­ge­re og ejen­doms­ma­eg­le­re at sa­et­te en re­a­li­stisk pris fra start af, hvor ef­ter­føl­gen­de nedslag nem­me­re kan und­gås. Der­til kom­mer, at an­tal­let af hand­ler er ste­get, og at magt­ba­lan­cen mel­lem kø­ber og sa­el­ger der­for har ryk­ket sig en anel­se i sa­el­gers favør man­ge ste­der i lan­det,« skri­ver hun i en ana­ly­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.