Cow­boys el­ler ter­r­o­ri­ster?

BT - - NYHEDER -

PO­LA­RI­SE­RING – ik­ke bed­re end IS’. Men uan­set hvad man sy­nes om grup­pen, er der in­gen tvivl om, at de­res ak­tion ind til vi­de­re har va­e­ret lidt af en fi­a­sko.

I mod­sa­et­ning til det blo­di­ge opgør imel­lem selv­be­stal­te­de mi­lits­folk og FBI i Wa­cko, Te­xas i 1993, hvor over 50 mi­ste­de li­vet, har re­ge­rin­gen ind til vi­de­re valgt helt at ig­no­re­re Bun­dys be­sa­et­tel­se. De vil for­sva­re sig Iføl­ge Am­mon Bun­dy sker be­sa­et­tel­sen i sym­pa­ti med to lo­ka­le land­ma­end, Dwight og Ste­ve Ham­mond, der er ble­vet idømt fa­engsel for ulov­lig mar­kaf­bra­en­ding. Bun­dy me­ner, at re­ge­rin­gen stja­e­ler land fra de lo­ka­le land­ma­end for at op­ret­te fre­de­de om­rå­der. De ha­der Ba­ra­ck Oba­mas re­ge­ring. Og de er an­gi­ve­ligt klar til at for­sva­re sig med vå­ben, hvis myn­dig­he­der­ne for­sø­ger at storme byg­nin­gen. Men ind­til vi­de­re er ’be­sa­et­ter­ne’ alt­så ale­ne med de­res vå­ben – og et mas­sivt pres­se­op­bud.

I går over­gav de to døm­te land­ma­end sig fri­vil­ligt til my­nid­g­he­der­ne. Og her un­der­stre­ge­de far og søn Ham­mond, at de ik­ke sym­pa­ti­se­rer med be­sa­et­tel­sen af re­ge­rings­byg­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.