Ja, Stats­mi­ni­ste­ren skal sik­re ro og or­den Nej, gra­en­se­kon­trol­len er ren sym­bol­po­li­tik

BT - - DEBAT -

NI­CO­LAI WAM­MEN

en ek­stra­or­di­na­er og sva­er si­tu­a­tion i Dan­mark. Der­for bak­ker vi op om de kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver, som re­ge­rin­gen har fo­re­slå­et. Sam­ti­dig er vo­res mel­ding til Lars Løk­ke Ras­mus­sen me­get klar: Det er Stats­mi­ni­ste­rens an­svar, at der bli­ver iva­er­k­sat de nød­ven­di­ge til­tag og ini­ti­a­ti­ver for at sik­re ro og or­den, og at der bli­ver ta­get bedst mu­ligt va­re på Dan­mark.

VI STÅR I

af gra­en­se­kon­trol som ud­tryk for Stats­mi­ni­ste­rens vur­de­ring af, hvad der er nød­ven­digt i den giv­ne si­tu­a­tion. Men vi­ser det sig, at det ik­ke er til­stra­ek­ke­ligt, går vi ud fra, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen uden tø­ven vil ta­ge fat i nye ini­ti­a­ti­ver. For re­ge­rin­gen skal sik­re, at vi ik­ke igen får en si­tu­a­tion, som vi så sid­ste år, hvor men­ne­sker gik på de dan­ske mo­tor­ve­je.

VI SER IND­FØ­REL­SEN

et dra­ma­tisk døgn. Først op­le­ver vi den sven­ske re­ge­ring ind­fø­re øget gra­en­se­kon­trol, sam­ti­dig med at vi i Dan­mark ind­fø­rer gra­en­se­kon­trol ved gra­en­sen til Tys­kland. Jeg sy­nes be­stemt, det er en trist dag, når vi er nødt til at ind­fø­re gra­en­se­kon­trol ved den dansk-ty­ske gra­en­se. Men det er sam­ti­dig et ud­tryk for den ek­stra­or­di­na­e­re si­tu­a­tion, vi står i. Og her er det vig­tigt at ta­ge de nød­ven­di­ge skridt for at pas­se bedst mu­ligt på Dan­mark.

DET HAR VA­E­RET

SO­FIE CAR­STEN NI­EL­SEN

at der skal va­e­re ord­ne­de for­hold og styr på tin­ge­ne. Men umid­del­bart vir­ker det som en sym­bolsk hand­ling at ind­fø­re gra­en­se­kon­trol. For det bør va­e­re en myn­dig­heds­vur­de­ring, der lig­ger til grund for be­slut­nin­gen. Men jeg har ik­ke in­for­ma­tio­ner fra nog­le myn­dig­he­der om, at der er risiko for trus­ler mod lan­dets sik­ker­hed, el­ler at si­tu­a­tio­nen ved den dansk-ty­ske gra­en­se er an­der­le­des, end den var i fre­dags. Og der går hel­ler ik­ke flygt­nin­ge rundt på ga­der og stra­e­der. Der­for vir­ker det som om, Lars Løk­ke Ras­mus­sen ik­ke la­en­ge­re kun­ne stå for det po­li­ti­ske pres for at ind­fø­re gra­en­se­kon­trol.

VI SY­NES SELV­FØL­GE­LIG,

Re­ge­rin­gen skal sik­re, at vi ik­ke igen får en si­tu­a­tion, som vi så sid­ste år, hvor men­ne­sker gik på

gra­en­se­kon­trol og trans­por­tøransvar, men det lø­ser in­gen­ting at ind­fø­re sym­bolsk gra­en­se­kon­trol ved den dansk-ty­ske gra­en­se. I ste­det er vi i gang med at un­der­mi­ne­re det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de. Det er tru­et in­de­fra, for­di det blot star­ter en do­mi­no­ef­fekt, hvor al­le lan­de ned gen­nem Eu­ro­pa luk­ker de­res gra­en­se. Re­ge­rin­gen bur­de for lang tid si­den ha­ve ind­kaldt ty­sker­ne og sven­sker­ne til top­mø­de for i ste­det at la­ve nog­le fa­el­les af­ta­ler. Nu er det hvert land for sig.

JEG ER ENIG

SVEN­SKER­NE HAR IND­FØRT

med kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der i, at det er en sor­gens dag. Ty­sker­ne er sam­ti­dig ude og at si­ge, at det brin­ger Schen­gen-sam­ar­bej­det i fa­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.