At re­ge­re med ret­ti­dig om­hu

BT - - DEBAT -

Fø­lel­sen af at kø­re syd­på. En­gang den barn­li­ge be­gej­string over at na­er­me sig tun­ne­len un­der El­ben. Ta­enk sig at kø­re un­der van­det i godt tre ki­lo­me­ter. Fø­lel­sen af at ven­de hjem med ko­los­sen af en cam­ping­vogn i sneg­le­fart ved Kruså, et vink med hån­den in­de bag lu­gen og et stramt rul med vin­du­et i den fe­ri­e­stø­ve­de Vol­vo 240. Ang­stens smås­ved over he­le stats­ap­pa­ra­tet på jagt ef­ter en stang smø­ger for me­get i ba­ge­ste dy­ne­ma­ga­sin af­løst af let­tel­sens hel­le. Hjem­me i Dan­mark igen.

PANELET Nu kal­der de det ret­ti­dig om­hu, og vel­sag­tens den mest velvalg­te ven­ding. Den rum­mer hvad som helst

FØ­LEL­SEN AF BA­RE at bla­e­se igen­nem ude på mo­tor­vej­en. Kø­re hal­ve sne­se af ki­lo­me­ter un­der vand, dit­to på høj­bro. Ham­borg blot en pan­de­ryn­ke va­ek, og for­hå­bent­lig slip­per vi for kø ved El­ben. Fra af­kør­sel til Aus­fart, ene­ste ma­erk- og la­es­ba­re for­skel. Gra­en­sen er ud­vi­sket, selv hvis man for­vil­der sig af ho­ved­tra­fi­kå­ren, over ved Kruså og ind til Cal­le el­ler Po­etzsh. Og på trods af uni­o­nen har vi sta­dig kro­nen. Ik­ke et løf­tet øje­bryn i den frie be­va­e­gel­se, ba­re kør, Eu­ro­pa uden gra­en­ser. Uden kon­trol. El­ler på vej ud af kon­trol. NU KAL­DER DE det ret­ti­dig om­hu, og vel­sag­tens den mest velvalg­te ven­ding. Den rum­mer hvad som helst. Ind­til vi­de­re stikprø­ver. Rå­de­rum til at stram­me yder­li­ge­re op, til at løs­ne igen el­ler i hvert fald re­a­ge­re. 10 da­ge. El­ler 20. Må­ske et halvt år. TIDSBILLEDET TIL­BA­GE TIL gra­en­se­bom­men, den ven­li­ge po­li­ti­mand på pla­ka­ten med ae­l­lin­ger på tur i ho­vedsta­dens tra­fik, Dan­ne­brog på Gun­nar Nu-blå him­mel ved Kruså el­ler Rød­by re­pra­e­sen­te­rer en tryg­hed. En fø­lel­se af at slå på i po­li­tisk øje­med, for­di vi ra­tio­nelt kan for­hol­de os til at va­e­re hjem­me. At ven­de hjem. El­ler som den an­den gen­tag­ne sa­et­ning un­der pres­se­mø­det i Stats­mi­ni­ste­ri­et lød: »Vi øn­sker at sik­re ro og or­den i Dan­mark.« I LUFT­HAV­NEN ER den til at hånd­te­re. Vi stil­ler in­gen spørgs­mål. In­gen rød­be­de­far­ve­ra­sen­de an­sig­ter over pa­s­kon­trol­lens nød­ven­dig­hed i spa­en­det mel­lem sik­ker­hed og ti­dens ter­r­ortrus­sel. Ud­la­engsel og hjemve sat i ac­cep­te­ret sy­stem. In­gen flyg­ter ud af lan­dings­ba­nen, in­gen spyt­ter ef­ter no­gen. Et kosmopo­li­tisk ån­de­hul af god ro og or­den. BIL­LE­DER AF DØ­DE børn i bøl­ge­skvulp ved strand­kan­ten på Les­bos.

Kurt Lassen, Hvad kun­ne et al­ter­na­tiv va­e­re for at af­hja­el­pe flygt­nin­ge­kri­sen i Dan­mark? Frysen­de børn uden far og mor på en per­ron i Kong Vin­ters Kø­ben­havn. Som et en­kelt­stå­en­de ek­sem­pel el­ler i en lind strøm som flygt­nin­ge. El­ler mi­gran­ter. Med arm­båndsu­re og vi­el­ses­rin­ge. Hvad ko­ster det? Ej at forg­lem­me ang­sten for for­vok­se­de te­e­na­ge­re med bom­be­ba­el­ter i ba­ga­ge­rum­met på en Ford. I slip­strøm­men på en bi­ster valg­kamp. En ny re­ge­ring med stål­sat­te Dansk Fol­ke­par­ti som par­la­men­ta­risk grund­lag, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ryk­ker mod høj­re. Nu og­så sven­sker­ne. FU­R­O­RE PÅ FA­CE­BOOK. Po­li­tisk kor­rek­t­hed ver­sus trolls og tra­el­se ty­per. Med­men­ne­ske­lig­he­den el­ler mang­len på sam­me ud­stil­let til den ene el­ler an­den si­de. Vel­fa­erds­sta­ten li­ge­frem ud­for­dret. No­get af en ma­nøv­re. Og­så for en re­ge­rings­chef, blå som rød. Li­det mis­un­del­ses­va­er­dig i sin ud­fø­rel­se og Mer­kel i te­le­fo­nen. SÅ­DAN EN MAN­DAG, hvor fø­lel­sen af at kø­re syd­på får fat. Ba­re kø­re uden stop el­ler stikprø­ver. Tre ki­lo­me­ter un­der van­det ved Ham­borg og vi­de­re, ba­re vi­de­re uden stil­ling­ta­gen til no­get som helst. Men ret­ti­dig om­hu er vel ven­din­gen, der pas­ser sig bedst...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.