Ef­ter skils­mis­sen: Ale­xan­dra er

BT - - DEBAT -

NY KVIN­DE Hun er en po­wer­kvin­de fra den ko­gen­de fi­nans­ver­den i Hong­kong, der ik­ke la­der sig slå ud af en yd­my­gen­de skils­mis­se, selv om den fo­re­går for­an of­fent­lig­he­dens ny­fig­ne øj­ne. På ba­re tre måneder har gre­vin­de Ale­xan­dra for­må­et at ven­de den syn­ken­de sku­de til en spe­ed­båd, der er på vej mod nye ti­der. Og må­ske et job. Der er en ver­den til for­skel fra den før­ste gang, gre­vin­de Ale­xan­dra vi­ste sig of­fent­ligt ef­ter med­del­el­sen om skils­mis­sen fra hen­des 14 år yn­gre fo­to­graf­mand Mar­tin Jør­gen­sen til i dag.

De før­ste bil­le­der af Ale­xan­dra, der for an­den gang måt­te se i øj­ne­ne, at et ae­g­te­skab var brudt sam­men, duk­ke­de op da­gen ef­ter, da hun fulg­te sin yng­ste søn, den 13-åri­ge prins Fe­lix, i sko­le. Gre­vin­den hav­de i bed­ste film­stjer­ne­stil for­mum­met sig bag et par mør­ke sol­bril­ler.

Men nu er bil­le­det aen­dret. 100 pro­cent. BT har va­e­ret i kon­takt med fle­re i kred­sen om­kring Ale­xan­dra. Her for­ly­der det, at gre­vin­den bå­de er kom­met vi­de­re i sit liv. Og det an­ty­des og­så, at Ale­xan­dra er på vej ud på det dan­ske jobmarked.

Før hun gif­te­de sig ind i det dan­ske kon­ge­hus, var Ale­xan­dra an­sat i den ben­hår­de fi­nans­ver­den i Hong Kong. Og ef­ter skils­mis­sen fra Jo­a­chim spe­ku­le­re­de man­ge den­gang i, om Ale­xan­dra vil­le ta­ge sig et ar- bej­de. Men det er ik­ke sket. End­nu. Men ef­ter gre­vin­den nu er ble­vet skilt for an­den gang, har hun iføl­ge sin na­e­re ven, ken­dis­fri­sør og sty­list Den­nis Knud­sen, ta­get sit liv op til re­vi­sion.

»Jeg ved, at Ale­xan­dra har gjort sig man­ge og sto­re over­vej­el­ser om, hvad hun frem­over vil bru­ge sit liv på. Og om hvor­dan hun vil vi­de­re med det ef­ter skils­mis­sen. Men jeg kan ik­ke kommentere, om hun vil ud på ar­bejds­mar­ke­det, det er for pri­vat,« forta­el­ler Den­nis Knud­sen til BT. ’Hun blom­strer’ Da skils­mis­sen mel­lem Ale­xan­dra og Mar­tin Jør­gen­sen blev kendt i sep­tem­ber, valg­te Den­nis Knud­sen, der gen­nem ot­te år har va­e­ret ven med dem beg­ge, at va­el­ge si­de. Det blev til for­del for Ale­xan­dra. Der­for ved han og­så, hvor­dan hun har det her tre måneder ef­ter brud­det.

»Hun er ved at va­e­re ude på den an­den si­de. Hun blom­strer, har få­et et dej­ligt og glad liv til­ba­ge. Men der er in­gen tvivl om, at dét, hun har va­e­ret igen­nem, har va­e­ret så vold­somt, at man kun kan sa­et­te sig ind i det, hvis man har prø­vet det sam­me,« si­ger Den­nis Knud­sen til BT.

Det er 20 år si­den, en stolt og me­get fo­rel­sket prins Jo­a­chim på trap­pen til Fre­dens­borg Slot pra­e­sen­te­re­de sin petit for­lo­ve­de fra Hong-kong, Ale­xan­dra Chri­sti­na Vi har ik­ke de sam­me va­er­di­er la­en­ge­re, og jeg kun­ne ik­ke se os ha­ve en frem­tid sam­men Man­ley, for dan­sker­ne. Si­den gjor­de hun, som en rig­tig prin­ses­se bør gø­re: Hun fød­te søn­ner­ne prins Ni­ko­lai og prins Fe­lix i hen­holds­vis 1999 og 2002.

Men ver­denskvin­den fra Hong­kong har altid va­e­ret kvin­de for at over­ra­ske dan­sker­ne. I 2004 kom det nem­lig til en skils­mis­se mel­lem hen­de og Jo­a­chim.

Og hvis den sam­me Ale­xan­dra med blot ét ord skal be­skri­ve sit ju­bila­e­umsår i Dan­mark, må det va­e­re ’tur­bu­lent’. Li­ge­som Ale­xan­dra og­så har måt­tet san­de, at hun be­tal­te en høj pris for at fo­rel­ske sig i Mar­tin Jør­gen­sen.

For i sep­tem­ber brast det ot­te år gam­le ae­g­te­skab. Med et brag. Ale­xan­dra ud­send­te en kort pres­se­med­del­el­se, hvor hun op­ly­ste, at ae­g­te­ska­bet var slut. Og igen over­ra­ske­de hun dan­sker­ne, da hun i et in­ter­view med Ritzau ud­tal­te, at det var hen­de, som hav­de sagt stop, og år­sa­gen var par­rets for­skel­li­ge va­er­disa­et.

»Vi har ik­ke de sam­me va­er­di­er la­en­ge­re, og jeg kun­ne ik­ke se os ha­ve en frem­tid sam­men,« sag­de gre­vin­den og af­slø­re­de sam­ti­dig, at det hav­de va­e­ret en hård be­slut­ning for hen­de at tra­ef­fe.

De få, men velvalg­te ord kun­ne an­ty­de, at Ale­xan­dra godt var klar over, hvad hen­des mand hav­de fo­re­ta­get sig, når han var på en af si­ne hyp­pi­ge by­tu­re uden sin ko­ne. I sam­me uge meld­te den tid­li­ge­re ’X Fa­ctor’-va­ert Eva Har­lou, at hun og­så skul­le skil­les. Og ba­re en uge ef­ter blev Eva Har­lou set sam­men med Mar­tin Jør­gen­sen i det kø­ben­havn­ske nat­te­liv. Støt­tet af søn­ner­ne Men Ale­xan­dra la­der sig ik­ke slå ud af en of­fent­lig yd­my­gel­se. El­ler skils­mis­se. I ste­det for at gem­me sig bag ned­rul­le­de gar­di­ner valg­te hun

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.