Klar til et helt nyt liv

BT - - DEBAT -

at gen­nem­fø­re den år­li­ge van­dring med Ec­co Wal­kat­hon ba­re to uger ef­ter, at med­del­el­sen om skils­mis­sen var kom­met. Arm i arm med søn­ner­ne Fe­lix og Ni­ko­lai, der til an­led­nin­gen var vendt hjem fra Her­lufsholm Kostsko­le, mød­te en tavs men smi­len­de Ale­xan­dra den dan­ske pres­se.

Men kig­ge­de man na­er­me­re ef­ter, kun­ne man på hen­des hvi­de kno­er se, hvor hårdt hun knu­ge­de Fe­lix’ hånd. Det sam­me gjor­de sig ga­el­den­de et par uger ef­ter, hvor gre­vin­den mød­te op i Ran­ders Regnskov - igen flan­ke­ret af beg­ge søn­ner - for at pas­se sin pro­tek­tion. Og selv om Ale­xan­dra hav­de sit kend­te smil på ved beg­ge be­gi­ven­he­der, var hun sta­dig hårdt ramt af skils­mis­sen. Kna­ek­ker ik­ke Først til pre­mi­e­ren på den nye James Bond-film vend­te bil­le­det. Må­ske hav­de det no­get at gø­re med, at Eva Har­lou og­så var mødt op til pre­mi­e­ren. Den af­ten stil­le­de en me­get ve­l­o­p­lagt Ale­xan­dra nem­lig op for at sva­re på pres­sens spørgs­mål. Hun tak­ke­de så­gar pres­sen for at ha­ve ta­get så godt imod hen­de, og for­tal­te, hun var glad for at va­e­re til­ba­ge.

Man­ge af de til­ste­de­va­e­ren­de holdt nø­je øje med, om de to kvin­der vil­le stø­de ind i hin­an­den i den stop­fyld­te foy­er i Im­pe­ri­al Bi­o­graf. Men det ske­te ik­ke.

»En skils­mis­se kna­ek­ker ik­ke gre­vin­de Ale­xan­dra. Det er helt sik­kert. Hun kom­mer ud på den an­den si­de igen. Og må­ske har skils­mis­sen gjort en mas­se godt for hen­de på den lange ba­ne,« ly­der det fra Den­nis Knud­sen. Mar­tin fros­set ud An­dre kil­der, som BT har talt med, be­kra­ef­ter, at Ale­xan­dra er kom­met vi­de­re i sit liv. Det har selv­føl­ge­lig va­e­ret en hård pro­ces. Men hun har brugt sin fa­mi­lie og na­e­re ve­nin­der til at kom­me vi­de­re. Det har be­ty­det me­get for hen­de

»Det har selv­føl­ge­lig va­e­ret en hård pro­ces. Men hun har brugt sin fa­mi­lie og na­e­re ve­nin­der til at kom­me vi­de­re. Det har be­ty­det me­get for hen­de,« ly­der det fra en an­den kil­de ta­et på Ale­xan­dra.

En an­den oprejsning til Ale­xan­dra har og­så va­e­ret, at ven­ner­ne i stor stil har vendt Mar­tin Jør­gen­sen ryg­gen. Ved hit­ma­ge­ren Re­me­es sto­re fød­sels­dags­fest for ny­lig mød­te Ale­xan­dra op og bla­e­ste de til­ste­de­va­e­ren­de om­kuld med sit look med bar hud, kort kjo­le og smo­key­eye ma­keup. Mens hver­ken Ale­xan­dras eks­mand el­ler Eva Har­lou var in­vi­te­ret.

Og iføl­ge fle­re kil­der bli­ver det ved med at va­e­re så­dan. Mar­tin Jør­gen­sen og Eva Har­lou er ble­vet per­so­na non gra­ta i det kø­ben­havn­ske jet­set­liv, som det be­tød så me­get for Ale­xan­dras eks­mand at va­e­re en del af.

»De bli­ver ik­ke la­en­ge­re in­vi­te­ret til de spa­en­den­de be­gi­ven­he­der. Men det gør gre­vin­den,« som kil­den ud­tryk­ker det.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra gre­vin­de Ale­xan­dra. Men det har ik­ke va­e­ret mu­ligt.

ALE­XAN­DRAS PRO­TEK­TIO­NER OG BE­STY­REL­SES­PO­STER Uni­cef Dan­mark Ran­ders Regnskov Dansk Blin­de­sam­fund Me­nig­he­der­nes Dag­in­sti­tu­tio­ner Nord­s­ø­en Oce­na­ri­um Sven­ske Vil­la Fon­den The Eng­lish-Spe­aking Uni­on of Den­mark Ec­co Wal­kat­hon Dansk Par­kin­son­for­e­ning Oden­se Zoo Dy­re­fon­det Fyr­tø­jet (Kul­tur­hus for børn) Lands­for­e­nin­gen til støt­te ved spa­ed­barns­død Der­u­d­over har Ale­xan­dra en be­sty­rel­ses­post hos me­di­ci­nal­fir­ma­et Fer­ring, hvor hun og­så er for­mand for eti­ske og so­ci­a­le an­lig­gen­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.