Vej­en ud af livskri­sen

BT - - DEBAT -

NY KVIN­DE

»Mar­tin og jeg ny­der hin­an­dens sel­skab,« sag­de Har­lou.

Det ef­ter­lod Ale­xan­dra som den mi­dal­dren­de kvin­de, der tavs sad ale­ne og for­ladt til­ba­ge, mens Mar­tin Jør­gen­sen åben­lyst more­de sig i det kø­ben­havn­ske nat­te­liv med Eva Har­lou, der tid­li­ge­re var ve­nin­de til par­ret. Per­fekt stra­te­gi Men i vir­ke­lig­he­den er det Ale­xan­dra, der er den af tre­klø­ve­ret, som er kom­met bedst ud af skils­mis­sen.

»He­le hen­des stra­te­gi har va­e­ret per­fekt. Det ene­ste hun har sagt, var ud­ta­lel­sen om, at hen­des og Mar­tin Jør­gen­sens va­er­di­er hav­de aen­dret sig. Sam­ti­dig frem­står hun ik­ke le­ve­mands­ag­tig, som han gør. Og der­med får hun sagt, at hun ik­ke er som ham, men at hun i ste­det har nog­le va­er­di­er, hun ger­ne vil va­er­ne om,« si­ger re­to­ri­k­eks­per­ten An­na Thy­ge­sen til BT.

Det er Lyk­ke Rex, som er co­ach og er­fa­ren rå­d­gi­ver for men­ne­sker i kri­se, helt på linje med. Hun me­ner, at Ale­xan­dra med si­ne 51 år er en liv­ser­fa­ren kvin­de i sin bed­ste al­der, der har al­le mu­lig­he­der for at ven­de sku­den i ste­det for at gå ned med den.

»Hun har før prø­vet at stå der­u­de, hvor man fø­ler sig helt ale­ne, da hun blev skilt fra Jo­a­chim. Men det er og­så der, man kan tra­ef­fe de valg for sig selv, der virkelig gi­ver me­ning. For i en hvil­ken som helst livskri­se Jeg tror, hun er fa­er­dig med at plea­se an­dre og i ste­det vil gø­re det, der er rig­tig for hen­de er der en mu­lig­hed for at ven­de kri­sen, så den i ste­det for at va­e­re en kri­se, man sid­der fast i, og som gør li­vet sva­ert, kan bli­ve til gen­nem­brud­det, hvor man flyt­ter sit liv der­hen, hvor man al­ler­helst vil ha­ve det,« si­ger Lyk­ke Rex og fort­sa­et­ter:

»Der­for tror jeg, hun er fa­er­dig med at plea­se an­dre og i ste­det vil gø­re det, der er rigtigt for hen­de,« me­ner Lyk­ke Rex. ’Vi­ser hvor la­ek­ker hun er’ Og det vi­ser den of­fent­li­ge frem­tra­e­den, Ale­xan­dra har haft det sid­ste par måneder, li­ge pra­e­cis.

»Hun har jo gjort det, som en­hver kvin­de, der er ble­vet vra­get, bør gø­re. Hun har stram­met op ad hel­ve­de til og har vist, hvor la­ek­ker hun er. Rig­tig klogt er hun mødt op og har stå­et an­sigt til an­sigt med pres­sen og for­talt, at hun har det fan­ta­stisk,« me­ner An­na Thy­ge­sen og til­fø­jer:

»Hun vi­ser fak­tisk på den må­de, at hun er vi­de­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.