Fe­lix føl­ger Ni­ko­lai

BT - - DEBAT -

vil gå sam­me vej som Ni­ko­lai: »Jeg ved, at der er ble­vet talt om, at Fe­lix og­så skal på Her­lufsholm Kostsko­le. Det er jo op­lagt, for­di de to brødre har fulg­tes me­get ad,« forta­el­ler Den­nis Knud­sen, na­er ven af Ale­xan­dra, til BT.

Ken­dis­fri­sø­ren og sty­li­sten til­fø­jer dog, at selv om Fe­lix’ frem­ti­di­ge sko­le­pla­ner er ble­vet drøf­tet i de hjem­li­ge ge­mak­ker på Sva­ne­møl­le­vej, er der ik­ke truf­fet en en­de­lig be­slut­ning end­nu.

Det er som na­evnt to år si­den, prins Ni­ko­lai valg­te at ryk­ke til den fi­ne, gam­le kostsko­le i Na­est­ved. Sko­len er så pre­sti­ge­fyldt, at fora­el­dre­ne be­ta­ler knap 150.000 kro­ner om året for at ha­ve de­res barn gå­en­de der. Til gen­ga­eld får bar­net en sko­le­gang sam­men med børn fra det dan­ske er­hvervs­livs eli­te, der i år­ti­er har pla­ce­ret de­res børn på Her­lufsholm for at gi­ve dem en in­ter­na­tio­nal ud­dan­nel­se.

I før­ste om­gang ud­tal­te hof­fet, at Ni­ko­lai vil­le ta­ge sin 10. klas­se på sko­len. Men i som­mer kom det frem, at num­mer syv i den dan­ske tron­føl­ge og­så vil ta­ge sin stu­den­terek­sa­men i Na­est­ved.

Må­ske får han føl­ge af sin lil­le­bror, in­den Ni­ko­lai selv står med den hvi­de hue på ho­ve­d­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.