Så­dan slip­per du smer­ter­ne ... med mu­sik

BT - - SUNDHED -

gra­en­set el­ler tvun­get til at ind­ret­te sig an­der­le­des end el­lers. Smer­ter på­vir­ker livskva­li­te­ten vold­somt, og smer­te­pa­tien­ter er me­get ud­sat­te, ek­sem­pel­vis når vi ser på selv­mord­s­ra­te og ri­si­ko­en for at ud­vik­le depression,« si­ger Di­a­na Ju­ne Pe­der­sen, der dag­ligt ta­ler med gigt­pa­tien­ter om de smer­ter, der of­te føl­ger med de­res syg­dom.

Og net­op mu­sik er et af de red­ska­ber, gigt­pa­tien­ter­ne får med i va­er­k­tøjskas­sen.

Ev­nen til at flyt­te fo­kus kan man tra­e­ne, så man nem­me­re la­der sig af­le­de og fo­ku­se­rer sin op­ma­er­k­som­hed på ek­sem­pel­vis mu­sik,« si­ger Di­a­na Ju­ne Pe­der­sen, der for­kla­rer at man kan se det som en ly­skeg­le, der skal ret­tes mod mu­sik­ken i ste­det for mod smer­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.