Vold­som de­but for X Fa­ctor-dom­mer

BT - - NYHEDER -

TA­LENTS­HOW Når den nye sa­e­son af ’X Fa­ctor’ får pre­mi­e­re i det nye år, sid­der der en ny dom­mer mel­lem de to gar­ve­de her­rer Tho­mas Bla­ch­man og Re­mee ved dom­mer­bor­det. Den 32-åri­ge san­ge­r­in­de Mette Lind­berg, der er for­san­ger i ban­det Aste­roids Ga­laxy Tour, er for før­ste gang med til at sen­de hå­be­ful­de del­ta­ge­re hjem el­ler vi­de­re i den po­pu­la­e­re tv-kon­kur­ren­ce.

Og op­ta­gel­ser­ne af de ind­le­den­de run­der er al­le­re­de i kas­sen.

»Det har va­e­ret sinds­sygt fedt, men man kan jo ik­ke altid fo­re­stil­le sig pra­e­cis, hvad man går ind til. Der var et par tids­punk­ter i pro­ces­sen, hvor vi hav­de va­e­ret en mas­se nye ting igen­nem, hvor jeg ta­enk­te: ’Hvad er det, jeg har sagt ja til’,« forta­el­ler hun og fort­sa­et­ter:

»Det er vold­somt at skul­le ha­ve med men­ne­sker at gø­re, der en­ten skal gå vi­de­re el­ler af­vi­ses. Når man la­ver no­get, der er så nyt, kan det godt fø­les lidt vold­somt i be­gyn­del­sen, men nu har jeg få­et fod på det,« si­ger hun. Den om­sorgs­ful­de dom­mer Den nye kvin­de i dom­mer­flok­ken me­ner, at den kon­struk­ti­ve kri­tik til del­ta­ger­ne er vig­tig, og hun kun­ne sag­tens bru­ge mas­ser af tid på at hja­el­pe dem på vej. Det er dog ik­ke mu­ligt, når tu­sind­vis af un­ge som gam­le kom­mer til au­di­tion.

»Jeg sy­nes, det er vig­tigt, at man kan gi­ve hin­an­den kri­tik. Det kan va­e­re sva­ert, når man har et me­get kort mø­de med no­gen, man skal sen­de vi­de­re el­ler hjem, og når man skal for­mu­le­re be­grun­del­sen på me­get kort tid. Folk har lagt så me­get i det, så man vil ger­ne gø­re det or­dent­ligt. Jeg vaen­ner mig al­drig til at si­ge: ’Det går ik­ke’ el­ler ’Jeg sy­nes ik­ke, du syn­ger godt’,« si­ger hun.

Mette Lind­berg tror, at hun får rol­len som den om­sorgs­ful­de dom­mer, men hun for­sik­rer, at hun og­så sag­tens kan si­ge det, hun me­ner. Hun vil ba­re helst pra­e­sen­te­re det på en or­dent­lig må­de for del­ta­ger­ne.

»Jeg er di­rek­te, men og­så lidt en ud­g­lat­ter. Jeg kan godt li­de, at det bli­ver le­ve­ret godt. Jeg har sva­ert ved at va­e­re hård og kon­takt over­for an­dre men­ne­sker,« si­ger hun.

Mette Lind­berg kan op­le­ves som en del af dom­mer­trio­en, når ni­en­de sa­e­son af ’X Fa­ctor’ har pre­mi­e­re på fre­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.