Kul­tur Gre­ven ud af luf­ten

BT - - KULTUR -

Rol­len som grev Dit­mar i ’Ba­de­ho­tel­let’ har gjort sku­e­spil­le­ren Mads Wil­le, 44 år, til et kendt an­sigt i mil­li­o­ner af dan­ske­res liv, og de har li­ge så man­ge me­nin­ger om den ar­ro­gan­te gre­ve-søn. Det ene øje­blik dasker han rundt med en ten­ni­sket­cher, for det na­e­ste øje­blik at få et nervøst sam­men­brud over sin fars død og ud­sig­ten til at skul­le løf­te den fa­ed­re­ne arv.

»Jeg kan ma­er­ke, at folk har et lidt am­bi­va­lent for­hold til grev Dit­mar. ’Han er da en va­er­re én’, si­ger de til mig, men jeg kan og­så ma­er­ke, at de sy­nes, han er fa­sci­ne­ren­de på en el­ler an­den må­de. De kan ik­ke rig­tig fin­de ud af, om han er ma­ni­p­u­le­ren­de el­ler ej. Han lig­ger nok li­ge midti­mel­lem, og han har virkelig pro­ble­mer, man kan sa­et­te sig ind i. Han er og­så fan­get af sin tid og de for­vent­nin­ger, der stil­les til ham af sam­ti­den,« forta­el­ler Mads Wil­le.

I man­ge år har han op­holdt sig mest bag sce­nen som te­a­ter­chef og medstif­ter af det al­ter­na­ti­ve te­a­ter Plan B og se­ne­re le­der af Hu­sets Te­a­ter sam­men med Si­mon B. Bo­berg, men nu har han valgt at bli­ve fuld­tids­sku­e­spil­ler igen.

Egent­lig reg­ne­de Mads Wil­le ik­ke med at va­e­re med i ’Ba­de­ho­tel­let’ i me­re end en sa­e­son. Men nu har grev Dit­mar fo­re­lø­big over­le­vet i tre sa­e­so­ner som den ka­ek­ke Aman­das ae­g­te­mand. Der­for har han få­et sin egen ’ska­eg’-ka­len­der. Et sinds­sygt cy­kel­styrover­ska­eg »Jeg tro­e­de, jeg kun skul­le va­e­re med i tv-se­ri­en i 14 da­ge. Da vi ind­led­te op­ta­gel­ser­ne, hav­de jeg på det tids­punkt fuldska­eg, og chef-sceno­gra­fen og jeg blev eni­ge om, at det kun­ne va­e­re sjovt, hvis gre­ven hav­de så­dan et sinds­sygt ’schnur­r­bart’ (cy­kel­styrover­ska­eg). Det har jeg så haft i to et halvt år, kon­sta­te­rer Mads Wil­le.

»Hel­dig­vis bor jeg på Nør­re­bro, hvor man godt kan se så­dan ud. Jeg skal ba­re sma­ek­ke en ka­sket på ho­ve­d­et, så kan jeg godt gå ned og kø­be kaf­fe med det rig­ti­ge hip­ster-look.«

Wil­le gla­e­der sig over den sto­re fol­ke­li­ge op­bak­ning, han ser kom­me til ud­tryk på bl.a. de so­ci­a­le me­di­er. I Ris­by-stu­di­er­ne ved Al­bert­slund, hvor ’Ba­de­ho­tel­let’ bli­ver op­ta­get, kan sku­e­spil­ler­ne la­e­se po­si­ti­ve re­ak­tio­ner og kom­men­ta­rer, som gla­de se­e­re har lagt ind på tv-se­ri­ens Fa­ce­book-pro­fil, der er ha­engt op på den ene va­eg i kan­ti­nen .

»Det vir­ker, som om det er no­get, folk har sav­net. Det vid­ner se­er­tal­let jo og­så om. (1,4 mio. i sid­ste uge, red.). ’Ba­de­ho­tel­let’ har en bred, fol­ke­lig

op­bak­ning. Det har vi jo kun­ne la­e­se af de man­ge gla­de kom­men­ta­rer, folk har gi­vet til ken­de på de so­ci­a­le me­di­er over, at se­ri­en ven­der til­ba­ge. For mig har det va­e­ret sjovt at va­e­re med i en hi­sto­risk dra­ma-ko­me­die. Bå­de at skul­le sa­et­te sig ind i ti­den, men og­så at kla­e­de sig ud som den­gang. Det gi­ver mu­lig­hed for at la­ve et rigtigt ka­rak­ter­sku­e­spil, og det la­eg­ger gen­ren jo og­så op til som fol­ke­ko­me­die«.

Han gla­e­der sig over, at ’Ba­de­ho­tel­let’ og­så er be­gyndt at få lidt me­re med­vind hos an­mel­de­ler­ne. Me­re ros fra an­mel­der­ne »Det er dej­ligt, at an­mel­der­ne og­så kan se kva­li­te­ter­ne. An­mel­der­kri­sen i be­gyn­del­sen har me­re hand­let om, at de ik­ke har brudt sig om gen­ren, og i for­vej­en set ned på fol­ke­ko­me­di­en, og det har stå­et i vej­en for se­ri­en. Hvis man ik­ke bry­der sig om gen­ren, må man se på, om det er en god el­ler dår­lig fol­ke­ko­me­die. Set ud fra hvad jeg ken­der til gen­ren, så sy­nes jeg, det er lyk­ke­des over al for­vent­ning at la­ve en mo­der­ne op­da­te­ring af fol­ke­ko­me­di­en,« si­ger Mads Wil­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.