Sma­ger lidt af ’Ma­ta­dor’

BT - - KULTUR -

AN­DET AF­SNIT

FOR­NØ­JE­LIGT ’Ba­de­ho­tel­let’ Dra­ma-ko­me­die ******

Sam­ti­dig er der nem­lig to­talt rav i for­hol­det imel­lem den fal­li­ter­kla­e­re­de Gros­se­rer Mad­sens og Grev Dit­mars fa­mi­li­er.

Ef­ter fa­de­rens død tø­ver den un­ge gre­ve (Mad­sens svi­ger­søn) nem­lig med at in­ve­ste­re i gros­se­rens vil­de pla­ner om so­ci­alt bo­lig­byg­ge­ri. Sam­ti­dig er for­hol­det imel­lem gre­vens ko­ne Aman­da (Gros­se­rens dat­ter) og den un­ge ar­ki­takt Max ble­vet af­slø­ret. Gre­ven tru­er på op­for­dring fra sin mor med at ta­ge al sin øko­no­mi­ske støt­te fra fa­mi­li­en Mad­sen, der si­den krak­ket på Wall Stre­et har le­vet af hans al­mis­ser. Men i af­snit­tets sid­ste se­kun­der kom­mer der hja­elp fra en helt uven­tet kant. Smit­ten­de I bund og grund er ’Ba­de­ho­tel­let’ selv­føl­ge­lig sta­dig ’ba­re’ en ro­man­tisk fol­ke­ko­me­die med af­stik­ke­re til virkelig dan­marks­hi­sto­rie. Men i de tre år, der er gå­et si­den de­but­ten, er der sket kla­re for­be­rin­ger på na­e­sten al­le fron­ter.

Så­le­des er ma­nuskrip­tet ble­vet stram­me­re, kvik­ke­re og sam­ti­dig me­re ind­holds­rigt. Klip­ning og visu­el op­byg­ning er ble­vet me­re dy­na­misk. Og ik­ke mindst er sku­e­spil­let hop­pet op i en helt ny klas­se.

En­kel­te replik­ker hal­ter sta­dig lidt. Men for det me­ste gli­der det he­le frem som smurt i frisk­ka­er­net dansk smør. Og det er smit­ten­de at se, hvor me­get sku­e­spil­ler­ne ty­de­lig­vis ny­der hin­an­dens sel­skab, ke­mi­en og det fi­ne vir­var af bå­de pri­va­te og po­li­ti­ske hi­sto­ri­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.