God­fat­her og Woo­dy Al­len

BT - - NAVNE -

(’Ka­er­lig­hed og død’), ’In­te­ri­o­rs’ (’Re­ne li­ni­er’) og ’Man­hat­tan’. Det sto­re gen­nem­brud for Di­a­ne Ke­a­ton kom, da hun fik en Oscar for sin rol­le i den ro­man­ti­ske ko­me­die ’An­nie Hall’ (’Mig og An­nie). Her spil­le­de hun over­for Woo­dy Al­len, der selv hav­de skre­vet ma­nuskrip­tet. Fil­men blev set som en bi­o­gra­fi over de­res for­hold. Di­a­ne hav­de ka­e­le­nav­net An­nie og er født med ef­ter­nav­net Hall, så der skal ik­ke sø­ges la­en­ge for at fin­de den for­bin­del­se. De­res film­sam­ar­bej­de slut­te­de i før­ste om­gang i 1979 med ’Man­hat­tan’, men i 1990er­ne genop­tog de sam­ar­bej­det. ’Hair’ på Bro­adway Ke­a­ton er født i Ca­li­for­ni­en, og ef­ter stu­den­terek­sa­men tog hun til New York for at la­e­re sku­e­spil. I 1968 spil­le­de hun med i den be­røm­te mu­si­cal ’Hair’ på Bro­adway. Hun und­gik dog at kla­e­de sig helt af i den kend­te slut­ning af før­ste akt, hvor det var fri­vil­ligt, om sku­e­spil­ler­ne vil­le smi­de tø­jet el­ler ej. Bonus­sen for at gø­re det var så­ma­end og­så blot 50 dol­lar. Al Pa­ci­no og War­ren Be­at­ty Det var li­ge­le­des på te­a­tret, at sam­ar­bej­det med Woo­dy Al­len be­gynd­te, nem­lig Al­lens op­sa­et­ning af ’Play It Again, Sam’. Fak­tisk var hun iføl­ge ma­ga­si­net, Rol­ling Sto­ne, ta­et på ik­ke at få rol­len, for­di hun var fem cen­ti­me­ter hø­je­re end Woo­dy Al­len, der kun må­ler 1,68 me­ter.

Li­ge­som hun hav­de et for­hold til Woo­dy Al­len, uden at de gif­te­de sig, li­ge­så gik med to an­dre hun spil­le­de over­for og hav­de la­en­ge­re for­hold til, nem­lig Al Pa­ci­no og War­ren Be­at­ty. Fak­tisk har hun al­drig va­e­ret gift, men har til gen­ga­eld adop­te­ret to børn.

Hen­des far gjor­de sig en del i fast ejen­dom, og den lyst har Di­a­ne Ke­a­ton åben­bart ar­vet, for hun har he­le ti­den holdt sig i gang på ejen­doms­mar­ke­det og tjent go­de pen­ge. Og hun har lagt fi­gur til nog­le af de be­røm­te re­k­la­mer for L’Oréal.

Hun har be­skre­vet sin usik­ker­hed som per­son og angst for en mas­se ting i et par erin­drings­bø­ger og i et in­ter­view med den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an for et par år si­den:

»In­gen er nor­ma­le. Nor­mal er en ab­surd idé. Hvor­for ha­ve dis­se reg­ler for, hvor­dan vi skal kom­me igen­nem et liv, det er to­talt lat­ter­ligt. Lat­ter­ligt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.