Savn og usik­ker­hed

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­GEN VED SÅ­DAN rig­tig, hvor de dan­ske hånd­bold­her­rer står, før de nu for al­vor går ind i fin­puds­nin­gen af EM-for­men. Det er den helt kla­re for­nem­mel­se ef­ter gårs­da­gens pres­se­mø­de med lands­hol­det på Ho­tel Scan­dic i Hvi­d­ov­re. Det er det, spil­ler­ne gi­ver ud­tryk for. Og det er det, land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son gi­ver ud­tryk for. An­der­le­des kan det na­e­sten hel­ler ik­ke va­e­re. Der­til har René Toft Han­sens al­vor­li­ge kna­eska­de skabt for sto­re spørgs­måls­tegn om­kring spe­ci­elt det dan­ske for­svar. DEN STO­RE STREG­SPIL­LER har si­den 2011 va­e­ret an­ker­mand i den dan­ske de­fen­siv, og han har ud­vik­let sig til at va­e­re en af ver­dens bed­ste for­svars­spil­le­re. Og han er helt uden sam­men­lig­ning den dyg­tig­ste med dansk pas i den di­sci­plin. Be­tyd­nings­ma­es­sigt kan han pla­ce­res i sam­me ka­te­go­ri som Mik­kel Han­sen og Nik­las Lan­din.

Men nu bli­ver EM alt­så uden den sta­er­ke THW Ki­el-spil­ler, og det har skabt usik­ker­hed i den dan­ske lejr. Det for­står jeg godt. For vi ta­ler om, at dan­sker­ne nu skal for­sø­ge at er­stat­te en for­svars­ka­pa­ci­tet fra øver­ste lag med mas­ser af (fi­na­le)ru­ti­ne fra EM, VM og Cham­pions Le­ague - med spil­le­re, som slet ik­ke har sam­me cv el­ler er­fa­ring med at va­e­re styr­mand på det ni­veau. SAM­TI­DIG ER RENÉ Toft så ube­tin­get den spil­ler, der i de se­ne­ste år har delt flest ta­ev ud i det dan­ske for­svar. Nu kom­mer fi­re­blok­ken i mid­ten sand­syn­lig­vis til at hed­de Mads Chri­sti­an­sen, Hen­rik Toft Han­sen, Hen­rik Møl­l­gaard og Mik­kel Han­sen i ud­gangs­punk­tet.

Med al respekt for de fi­re her­rer, så har de ik­ke tid­li­ge­re vist, at de har den sam­me - til ti­der nød­ven­di­ge - bruta­li­tet, som René Toft har.

Og det kan bli­ve et pro­blem for Dan­mark. For det be­ty­der no­get for mod­stan­der­nes lyst til at ud­for­dre et for­svar - om de ved, at de ri­si­ke­rer at bli­ve krøl­let helt sam­men. Spørg ba­re de spil­le­re, som slog sig på et små­b­rutalt dansk for­svar i 2008, hvor Dan­mark vandt EM-guld med et ag­gres­sivt ta­e­ske­hold i form Lars Jør­gen­sen, Jo­a­chim Bold­sen, Mi­cha­el V. Knud­sen og Kas­per Ni­el­sen som en helt af­gø­ren­de fak­tor. FOR­NEM­MEL­SEN PÅ GÅRS­DA­GENS pres­se­mø­de var og­så, at Gud­mun­dur Gud­munds­son er ta­et på at ha­ve styr på si­ne 16 mand til den en­de­li­ge EM-trup. Han vil ik­ke selv løf­te slø­ret for, hvem der er til ek­sa­men i we­e­ken­dens Gol­den Le­ague, men mit ga­et er, at der er fi­re spil­le­re, som kaemper om to plad­ser.

Steg­spil­ler Ale­xan­der Lyng­gaard og for­svars­spe­ci­a­list Klaus Thom­sen kaemper om den plads, der er le­dig ef­ter René Toft Han­sens ska­de, mens Ni­ko­laj Øris Ni­el­sen og Pe­ter Bal­ling du­el­le­rer om at få en bil­let på høj­re­ba­ck­en, hvor Mads Chri­sti­an­sen er sik­ker.

De fi­re får mu­lig­hed for at hja­el­pe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.