Far­vel til hjemm

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FAR­VEL OG TAK med Sve­ri­ge og ik­ke kom med til EM.

»Dér vid­ste jeg godt, at det og­så nok var slut for mig,« si­ger hun om den dan­ske ned­t­ur den ef­ter­år­s­af­ten, hvor og­så hen­des eget pro­fes­sio­nel­le liv blev ta­get kraf­tigt op til re­vi­sion.

»Jeg kan hu­ske, da jeg gik ned mod mixed zo­ne, der ram­te den mig li­ge i ma­ven. Hold da op mand, det her kan og­så be­ty­de no­get for mig.«

Det blev Da­ni­el Ag­ger, som var mod­ta­ger på Heidi Fre­de­rik­ke Sig­dals sid­ste lands­holds­in­ter­view. I dag kun­ne hun godt ha­ve hå­bet, det var Mor­ten Ol­sen. Som en pas­sen­de af­slut­ning på en lang lands­holds­rej­se, der nu er slut­tet for dem beg­ge. For nu i hvert fald.

For selv­om en del af stop­pet på TV2 skyl­des ud­for­drin­ger­ne i den fa­mi­lie­ma­es­si­ge ka­ba­le, er en frem­tid i et an­det fod­bol­d­re­la­te­ret tv-job slet ik­ke ude­luk­ket.

»Jeg drøm­mer om man­ge ting. Det kan va­e­re fod­bold, men og­så no­get an­det. Det skal ba­re va­e­re det rig­ti­ge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.