BULLSEYE 2.0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SEJR I SUD­DEN DE­ATH hvor hun, ja, fak­tisk har smadret mig. Så når jeg så slår hen­de, og det sker på li­ge pra­e­cis dén sce­ne, er det jo helt fan­ta­stisk,« sag­de Ann-Lou­i­se Pe­ters, da BT fan­ge­de hen­de på te­le­fo­nen i går for­mid­dag.

VM i dart af­hol­des i dis­se da­ge i Frim­ley Gre­en syd­vest for Lon­don. Sta­ev­net af­hol­des af BDO (Bri­tish Darts Or­ga­ni­sa­tion) og skal ik­ke for­veks­les med det an­det VM i dart - af­holdt af for­bun­det PDC - der kun hav­de mand­li­ge spil­le­re med og slut­te­de søn­dag.

Den bed­ste ra­ek­ke for kvin­de­li­ge dart­spil­le­re er der­med un­der BDO, og det år­li­ge ver­dens­mester­skab er en ka­em­pe op­le­vel­se, forta­el­ler An­nLou­i­se Pe­ters.

»Det er så stort og så spe­ci­elt at gå ind på sce­nen til VM. Man ved, at alt kan ske. Der er mas­ser af fans og sup­por­te­re her­ov­re, der ved, at står man på den sce­ne, er det, for­di man har gjort no­get fan­ta­stisk. Al­le ta­ger godt imod os, og jeg har skre­vet så man­ge au­to­gra­fer, mens jeg har va­e­ret her. Det er sva­ert at be­skri­ve, men det fø­les vel na­e­sten som at va­e­re fod­bold­spil­ler der­hjem­me. Selv­om det var en en­gelsk stor­fa­vo­rit, der røg ud, syn­tes folk sta­dig, det var sjovt, at en ’un­der­dog’ over­ra­sker,« sag­de 40-åri­ge Ann-Lou­i­se Pe­ters, der til dag­lig bor med sin fa­mi­lie i Es­b­jerg og ar­bej­der som pa­e­da­gog. Blev nervøs Sej­ren var en kul­mi­na­tion på et 2015, hvor hun hav­de flø­jet Eu­ro­pa tyndt for at kva­li­fi­ce­re sig til ver­dens­mester­ska­bet.

»Det var dét, jeg jag­te­de sid­ste år, hvor jeg rej­ste og rej­ste for at få nok po­int. Jeg slut­te­de som num­mer 13 på ver­dens­rang­li­sten og kva­li­fi­ce­re­de mig der­med til VM. Det var na­e­sten en sejr i sig selv. At så skul­le op i mod Fal­lon (Sher­ro­ck, red.) lag­de lidt en da­em­per på det, for­di jeg godt ved, hvor god hun er. Men sej­ren har gjort, at jeg na­e­sten ik­ke har kun­net få ha­en­der­ne ned si­den.«

Kam­pen i sig selv var ta­et, men Ann-Lou­i­se Pe­ters var - for­stå­e­ligt nok - isa­er til­freds med sit sid­ste kast, hvor hun med en dob­belt-20 snup­pe­de sej­ren for na­e­sen af en ty­de­ligt skuf­fet Fal­lon Sher­ro­ck. Spil­let op til da hav­de va­e­ret svin­gen­de for den dan­ske dart­spil­ler, der ef­ter at ha­ve vun­det før­ste sa­et kom i na­er­kon­takt med sin egen men­tale mur.

»Jeg blev nervøs. Jeg be­gynd­te at ta­en­ke, ’hold da op, jeg kan vin­de den her kamp’. Men hun hav­de al pres­set på si­ne skul­dre, for hun var stor­fa­vo­rit og hav­de va­e­ret i fi­na­len året for­in­den,« sag­de Pe­ters.

Kam­pen, der af­gør, om det er en­gel­ske Zoe Jo­nes el­ler Tina Os­bor­ne fra New Ze­aland, som Ann-Lou­i­se Pe­ters skal op imod i kvart­fi­na­len, spil­les først i mor­gen, og dan­ske­ren skal der­med tid­ligst i il­den tors­dag. Ven­te­ti­den går med at gå tu­re med man­den, der er med der­ov­re, og el­lers sør­ge for at va­e­re ud­hvilet.

»Jeg hol­der ar­men i gang, sør­ger for at få slap­pet af og ba­re ny­de, at jeg er her.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.