Løk­kes sto­re gr

BT - - NYHEDER -

GRÆN­SE Eft er et døgn med græn­se­kon­trol skal man ha­ve den helt sto­re lup frem for at fi nde de il­le­ga­le fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter, som stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen fryg­te­de vil­le ska­be kaos i Dan­mark. Og mens græn­se­kon­trol­len fo­re­lø­big har vist sig som et bluff num­mer, kri­ti­se­res stats­mi­ni­ste­ren nu fra eg­ne ræk­ker for at fø­re sym­bol­po­li­tik. » Vi øn­sker ik­ke læn­ge­re at se fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter van­dre på vo­res mo­tor­ve­je. Vi vil sik­re god ro og or­den. «

Så­dan lød or­de­ne fra Lars Løk­ke Ras­mus­sen, da han man­dag promp­te sva­re­de igen på kon­so­li­de­rin­gen af den sven­ske græn­semur og ud­kom­man­de­re­de 200 græn­se­be­tjen­te ved den dansk- ty­ske græn­se.

Men eft er et døgn med græn­se­kon­trol er an­tal­let af fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter, som Løk­ke fryg­te­de vil­le ska­be kaos, for­svin­den­de få. Fle­re asylan­sø­ge­re eft er kon­trol Iføl­ge ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) på twit­ter er in­drej­se­tal­let 159, dvs. fl ygt­nin­ge og/ el­ler mi­gran­ter, der kryd­ser græn­sen. Her­af søg­te 75 asyl. Det mest op­sigtsvæk­ken­de er, at langt fl ere har søgt asyl i Dan­mark eft er græn­se­kon­trol. Helt præ­cis 36 pct. me­re i for­hold til de cir­ka 55 per­so­ner, der dag­ligt søg­te asyl i Dan­mark mel­lem jul og nytår.

Rigs­po­li­tiets sta­tus­rap­port, som kom tirs­dag eft er­mid­dag, vi­ser sam­ti­dig, at ud af de ca. 1.100 kon­trol­ler, Løk­kes græn­se­hold ud­før­te det før­ste døgn, blev blot 18 per­so­ner næg­tet in­drej­se. Det frem­går ik­ke, om der her over­ho­ve­det er ta­le om fl ygt­nin­ge.

Sam­ti­dig står det me­re og me­re klart, at stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) med sit pro­jekt græn­se­kon­trol ik­ke har en sam­let fol­ke­tings­grup­pe og bag­land bag sig.

Ven­stres ne­stor, kul­tur­mi- Vi øn­sker ik­ke læn­ge­re at se fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter van­dre på vo­res mo­tor­ve­je. Vi vil sik­re god ro og or­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.