Æn­se­bluff

BT - - NYHEDER -

ni­ster Ber­tel Haar­der, læg­ger ik­ke fi ngre­ne imel­lem og kal­der på twit­ter da­gen, hvor græn­se­kon­trol­len blev ind­ført, ’ en sor­gens dag’.

Hel­ler ik­ke hos de un­ge er der be­gej­string.

» Græn­se­kon­trol­len er ren sym­bol­po­li­tik. Det er stikprø­ver, og der bli­ver ik­ke ta­get ret man­ge. Des­u­den er græn­sen 68 km lang, mens vi har 7.000 km kyst­li­nie. Vi kan ik­ke luk­ke Dan­mark af. I ste­det bør vi la­ve fæl­les eu­ro­pæ­i­ske reg­ler og styr­ke Schen­gens yd­re græn­ser, « si­ger VU- for­mand Chris Preuss til BT. ’ Dyrt og in­eff ek­tivt’ Tid­li­ge­re Ven­stre- fol­ke­tings­med­lem Jakob En­gel- Sch­midt, der nu er di­rek­tør på Ni­els Bro­ck, skri­ver på Twit­ter: » Der går ti da­ge, hvor­eft er det står klart for de fl este, at græn­se­kon­trol ik­ke er løs­nin­gen, men tvær­ti­mod bå­de dyrt og in­eff ek­tivt. «

Græn­se­kon­trol­len blev ind­ført i ly­set af Sve­ri­ges id- kon­trol, hvor trans­por­tø­rer bli­ver på­lagt at tjek­ke pas el­ler kø­re­kort på al­le rej­sen­de, in­den de når Sve­ri­ge. Slip­per en asylan­sø­ge­re over den sven­ske græn­se uden pa­pi­rer, straff es den på­gæl­den­de trans­por­tør med en bø­de.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen sag­de man­dag, at de sven­ske krav ’ in­de­bæ­rer be­ty­de­lig risiko for, at et an­tal il­le­ga­le fl ygt­nin­ge op­ho­ber sig i Kø­ben­havn til fa­re for god or­den og sik­ker­hed.’ Pro­mil­ler uden gyl­digt id Men iføl­ge DSB skal der ’ reg­nes i pro­mil­ler’, når an­tal­let af pas­sa­ge­rer, der det før­ste døgn ik­ke kun­ne frem­vi­se gyl­digt id, skal fi ndes. Af de me­get få er fl ere i øv­rigt al­min­de­li­ge folk, der blot hav­de glemt de­res id der­hjem­me.

Alt imens de il­le­ga­le mi­gran­ter og fl ygt­nin­ge ude­bli­ver, vi­ser tal fra de sven­ske ud­læn­din­ge­myn­dig­he­der, Mi­gra­tions­ver­ket, at Sve­ri­ge det før­ste døgn eft er ind­fø­rel­se af id­kon­trol fak­tisk fi k det hø­je­ste an­tal asylan­sø­ge­re i fem da­ge.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor og di­rek­tør i tæn­ket­an­ken Kra­ka Pe­ter Mo­gen­sen me­ner, at Løk­ke er ved at bli­ve » en fre­ak i sit eget show « .

’ Umid­del­bart så Løk­kes præ­sen­ta­tion godt ud på tv i går. Men i dag – når tal­le­ne lø­ber ind – er der ik­ke kom­met man­ge ud­læn­din­ge, på trods af, at al­le græn­se­over­gan­ge ik­ke er be­vog­tet’, skri­ver Pe­ter Mo­gen­sen på Fa­ce­book. In­drej­se­tal­let, dvs. hvor man­ge fl ygt­nin­ge og/ el­ler mi­gran­ter der er rejst ind i Dan­mark, var man­dag 159. Her­af søg­te 75 om asyl. 84 røg alt­så re­tur til Tys­kland. Mel­lem jul og nytår søg­te til­sva­ren­de 55 dag­ligt om asyl. I Sve­ri­ge søg­te 331 man­dag om asyl. Det er det hø­je­ste tal i fem da­ge. Det er dog et fald i for­hold til sid­ste man­dag, hvor der i føl­ge Mi­gra­tions­ver­ket var 423, der an­søg­te om asyl. 1.100 men­ne­sker blev i føl­ge Rigs­po­li­ti­et kon­trol­le­ret. 18 blev her­af af­vist ved græn­sen, mens tre per­so­ner blev sig­tet for men­ne­skes­mug­ling. DSB op­ly­ser til BT, at man ik­ke fø­rer sta­ti­stik over an­tal­let af pas­sa­ge­rer, der ik­ke kom­mer til Sve­ri­ge på grund af mang­len­de id. DSBs tra­fi kin­for­ma­tions­chef har dog ud­talt, at det dre­jer sig om pro­mil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.