Born­holm i klem­me

BT - - NYHEDER -

LÆN­GE­RE REJ­SE­TID Id- kon­trol mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge be­ty der læn­ge­re rej­se­tid til Born­holm. Øens borg­me­ster Win­ni Grossbøll ( S) er be­kym­ret for, hvad det vil be­ty de. » Jeg hå­ber, at det her kun va­rer kort tid. Vi er be­kym­re­de for, hvad det kan kom­me til at be­ty­de. En ting er den læn­ge­re rej­se­tid, men hvis de ek­stra ud­gift er bli­ver lagt på bil­let­pri­ser­ne, så kan det få sto­re kon­se­kven­ser for os. Ud­over lej­rsko­ler, bli­ver og­så pend­le­re, sy­ge­trans­por­ter og turist­bran­chen ramt. Vi hø­rer til Re­gion Ho­ved­sta­den og hver uge er der born­hol­me­re, der skal kø­res til kræft - el­ler di­a­ly­se­be­hand­ling i Kø­ben­havn, « si­ger Win­ni Gros­bøll. Uac­cep­ta­belt at la­ve po­li­ti­ar­bej­de En af de vogn­mænd, der kø­rer bus­tra­fi k mel­lem Kø­ben­havn og Born­holm er Jo­hn Jal­ki­ewi­cz. Han kal­der det » uac­cep­ta­belt « , at hans chauff ører skal la­ve po­li­ti­ar­bej­de.

» Vo­res chauff ører er selv born­hol­me­re, og ri­si­ke­rer at skul­le kon­fron­te­re de­res na­bo el­ler gen­bo. Hvor­dan skal de for­hol­de sig, hvis de mø­der en kræft pa­tient, der har glemt sit pas? Det er bå­de ube­ha­ge­ligt og uri­me­ligt. I dag stod der en med et dansk asyl­kort, men chauf­før­en kun­ne ik­ke vur­de­re, om det var godt nok. Han ri­si­ke­rer en­ten at af­vi­se en, der har ret til at kom­me med, el­ler at jeg som vogn­mand får en bø­de på 50.000 kr., for­di han har ta­get en med, der ik­ke har pa­pi­rer­ne i or­den. Vi er ble­vet på­lagt en op­ga­ve, vi ik­ke er kom­pe­ten­te til, « si­ger Jo­hn Jal­ki­ewi­cz.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.