’ Han er mit kæ­re­ste eje’

BT - - NYHEDER -

NYE TÆN­DER I ok­to­ber skul­le den sy­våri­ge chi­hu­a­hua Con­rad til dyrlæge. Egent­lig skul­le han ba­re vac­ci­ne­res, men dyr­læ­gen fandt desvær­re og­så no­get an­det. Con­rad hav­de pa­ra­den­to­se, en be­tæn­del­ses­til­stand der gør, at tæn­der­ne fal­der ud af mun­den. Be­hand­lin­gen ko­ste­de 7.000 kr., og det var rig­tig man­ge pen­ge for Con­rads ejer, 75- åri­ge Jyt­te Thor­vard­ar­son, der er fol­ke­pen­sio­nist.

» Jeg har sund­heds­for­sik­ring på Con­rad, men den dæk­ke­de ik­ke pa­ra­den­to­se, så jeg måt­te selv be­ta­le. Det var smad­der ær­ger­ligt, men der var in­gen tvivl om, at Con­rad skul­le ha­ve den be­hand­ling. Jeg bor ale­ne, og han er fan­ta­stisk sel­skab. Han er mit kæ­re­ste eje, så jeg måt­te ba­re und­væ­re no­get an­det, « for­tæl­ler Jyt­te Thor­vard­ar­son.

Hun bor i en an­dels­bo­lig­for­e­ning i Vip­pe­rød ved Hol­bæk sam­men med sin ve­nin­de Mette Borg. Hun har Max på seks år, der er en blan­ding af fle­re ter­ri­er­ra­cer. De to kvin­der har væ­ret na­bo­er i 16 år, og i al den tid har de væ­ret fæl­les om kær­lig­he­den til hunde.

» Jeg er før­tids­pen­sio­nist og bor ale­ne, og der er Max god til at hol­de mig i gang. Jeg går en ti­me med ham hver for­mid­dag og ef­ter­mid­dag, og hver man­dag, onsdag og lør­dag går jeg tu­re med for­skel­li­ge ven­ner. På den må­de mø­der jeg nye men­ne­sker og får ud­vi­det mit so­ci­a­le net­værk. Så uden hund­en hav­de vi slet ik­ke det so­ci­a­le liv, som vi har i dag, « for­kla­rer Mette Borg. Max er pri­o­ri­te­ret højt De to ve­nin­der har ik­ke no­get de­ci­de­ret over­blik over ud­gif­ter­ne til de­res hunde, men de gæt­ter på, at de bru­ger cir­ka 1.000 kro­ner om må­ne- den i gen­nem­snit på mad, for­sik­ring og dyrlæge til de­res hunde. Selv om de ik­ke bru­ger pen­ge på unød­ven­digt ud­styr, så er hund­e­ne pri­o­ri­te­ret højt i bud­get­tet. Der er dog en græn­se, af­slø­rer Jyt­te Thor­vard­ar­son.

» Skul­le Con­rad igen­nem en kræft­be­hand­ling, der hav­de ko­stet 20.00030.000 kr., så er jeg nødt til at stå af. Det har jeg ik­ke råd til, men el­lers vil jeg gå langt for min hund, « si­ger hun.

» Der er selv­føl­ge­lig en græn­se. Kræft kan gri­be om sig, så der kom­mer fle­re og fle­re be­hand­lin­ger ove­ni, så der vil­le jeg nok og­så si­ge stop med det sam­me, « si­ger Mette Borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.