R KAS­SEN

BT - - NYHEDER -

ONSDAG 6. JA­NU­AR 2016

Et be­søg hos dyr­læ­gen kan hur­tigt lø­be op.

Vær op­mærk­som på for­sik­rin­gens selvri­si­ko. De fle­ste for­sik­rin­ger har et mini­mums­be­løb.

Læs det med småt: Dæk­ker for­sik­rin­gen i he­le dy­rets le­ve­tid? Vis­se for­sik­rin­ger dæk­ker ik­ke, når dy­ret er æl­dre end fem el­ler 10 år, og der­med ri­si­ke­rer det at bli­ve dyrt i dyr­læ­ge­reg­nin­ger.

Dæk­ker for­sik­rin­gen me­di­cin ved kro­nisk be­hand­ling? Det kan nemt lø­be op i 500- 1.000 kr. pr. må­ned.

Her på si­den har sam­men­lig­nings­si­tet Mi­ko­no­mi. dk la­vet en over­sigt over, hvad en bredt dæk­ken­de sund­heds­for­sik­ring ko­ster til en hund el­ler en kat.

Der kan væ­re sto­re pris­for­skel­le på vac­ci­na­tio­ner, ka­stra­tion/ ste­ri­li­sa­tion og tan­drens­ning. Tjek der­for pri­ser­ne på dy­r­e­kli­nik­ker­nes hjem­mesi­der el­ler brug til­bud­spor­ta­len my­vet. dk, der gi­ver dig tre ufor­plig­ten­de til­bud fra lo­ka­le dyr­læ­ger.

Et pri­stjek, som my­vet. dk fo­re­tog sid­ste år, af­slø­re­de, at pri­sen for ka­stra­tion af en kat svin­ger fra 500 til over 2.000 kro­ner, og en ste­ri­li­sa­tion kan ko­ste fra 995 til 2.586 kro­ner.

Spørg din dyrlæge, hvad din hund el­ler kat har brug for af vac­ci­na­tio­ner. Nog­le hunde be­hø­ver ik­ke at bli­ve vac­ci­ne­ret hvert år el­ler hvert an­det år.

Har din hund el­ler kat be­hov for ek­sem­pel­vis gigt­me­di­cin, kan du sag­tens spør­ge din dyrlæge, om der er bil­li­ge­re al­ter­na­ti­ver. Dyr­læ­gen har op­lys­nings­pligt, så selv om dyr­læ­gen må­ske har en per­son­lig præ­fe­ren­ce for et be­stemt pro­dukt, så skal de op­ly­se, hvad der er af an­dre mu­lig­he­der.

Der kan væ­re en for­del i at gå til den sam­me dyrlæge hver gang. På den må­de kan dyr­læ­gen nem­me­re dan­ne sig et bil­le­de af dy­rets sund­heds­til­stand, selv om det må­ske ko­ster me­re i læng­den.

Skal du skæ­re i bud­get­tet til kæ­le­dy­ret, så er det altid bed­re at drop­pe ud­styr og le­ge­tøj, som hund­en el­ler kat­ten i bund og grund er li­geg­lad med, frem for at drop­pe dyr­læ­ge­be­hand­ling el­ler me­di­cin.

Din ra­ske hund el­ler kat kan godt nø­jes med det stan­dard­fo­der, du kø­ber i su­per­mar­ke­det el­ler dy­re­hand­le­ren. Ind­hol­det af næ­rings­stof­fer, vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler er lov­mæs­sigt re­gu­le­ret, så det dæk­ker dy­rets ba­sa­le be­hov.

For­bru­ger­rå­det Tænks gen­nem­gang af pri­ser­ne på de hund­e­fo­der­pro­duk­ter vi­ser, at nog­le af de dy­re­ste hund­e­fo­der­mær­ker som Royal Ca­nin og Hill’s ko­ster fem til seks gan­ge så me­get som de bil­lig­ste pro­duk­ter.

Hvis din hund el­ler kat fun­ge­rer godt på et su­per­mar­kedspro­dukt er der in­gen grund til at skif­te til dyrt fo­der – hvis den ik­ke tri­ves el­ler bli­ver syg, kan det dog of­te væ­re en for­del at skif­te diæt.

At dy­re­ne bed­re kan op­ta­ge det dy­re fo­der, var sand­syn­lig­vis kor­rekt tid­li­ge­re, men de bil­li­ge­re pro­duk­ter læ­rer nu af de dy­re­re. En norsk un­der­sø­gel­se har vist, at fle­re bil­li­ge­re pro­duk­ter for­dø­jes li­ge så godt som de dy­re.

Vær op­mærk­som på fedtind­hol­det, hvis du gi­ver din hund god­bid­der. Me­get fedt kan gi­ve dår­lig ma­ve og må­ske ud­lø­se syg­dom.

En sund­heds­for­sik­ring kan spa­re dig for man­ge be­kym­rin­ger i form af uven­te­de ud­gif­ter.

* Hvis du har hund, skal du altid ha­ve den lov­plig­ti­ge hund­e­ansvars­for­sik­ring

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.