Carls­berg på slan­ke­kur

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske bryg­ge­ri­gi­gant Carls­berg sæl­ger sel­ska­bet Da­nish Mal­ting Group ( DMG) til fin­ske Viking Malt. Det op­ly­ser Carls­berg i en med­del­el­se. Da­nish Mal­ting Group dri­ver tre fa­brik­ker - en i Dan­mark og to i Po­len - der frem­stil­ler malt til brug i øl­pro­duk­tion. Sel­ska­bet har 88 an­sat­te og en år­lig om­sæt­ning på om­kring 700 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser Carls­berg. Ho­ved­kon­to­ret er i Vor­ding­borg. Fra­sal­get føl­ger Carls­bergs stra­te­gi om at skil­le sig af med ik­ke- ker­ne­ak­ti­vi­te­ter, op­ly­ser bryg­ge­ri­et.

» Den­ne transak­tion er i tråd med vo­res am­bi­tio­ner om at styr­ke ker­ne­for­ret­nin­gen, « si­ger kon­cer­n­chef Ce­es ’ t Hart i en mail til Ritzau Fi­nans.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.