I chok ef­ter ove

BT - - NYHEDER -

TYS­KLAND blev vi me­get over­ra­ske­de over den grup­pe, vi mød­te, « si­ger Katja L, der bor i Køln.

Katja L be­slut­te­de at gå arm i arm med sin ve­nin­de, og den mand­li­ge be­kend­te tog den an­den kvin­de un­der ar­men, in­den de skul­le for­bi fol­ke­mæng­den. Den be­stod iføl­ge Kølns po­li­ti­chef Wol­f­gang Al­bers af op mod 1.000 svært be­ru­se­de mænd af ara­bi­sk el­ler nord­afri­kansk af­stam­ning. Iføl­ge ty­ske me­di­er var de i al­de­ren 15 til 35 år.

» Vi gik ef­ter­føl­gen­de gen­nem grup­pen af mænd. De dan­ne­de en slags pas­sa­ge, vi kun­ne gå igen­nem. Plud­se­lig føl­te jeg en hånd på min bag­del, så på mi­ne bryster. Plud­se­lig be­fam­le­de de min krop overalt. Selv om vi råb­te og slog fra os, vil­le fy­re­ne ik­ke stop­pe. Jeg var des­pe­rat, og jeg tror, at jeg blev rørt om­kring 100 gan­ge på de 200 me­ter, vi gik, « si­ger Katja L til Express.

En an­den kvin­de be­skri­ver de van­vit­ti­ge sce­ner på Kølns ba­ne­gårds­plads: » Jeg skreg he­le ti­den, « si­ger den 23- åri­ge kvin­de til Bild og fort­sæt­ter:

» De om­rin­ge­de og be­gynd­te at be­fam­le os. De­res hæn­der var overalt. Jeg hav­de mi­ne fin­gre på al­le krop­pens åb­nin­ger. Da jeg skreg om hjælp, lo de. Plud­se­lig var min frak­ke væk. De for­søg­te at stjæ­le min te­le­fon og pung. Alt fra min frak­ke, så­som min læ­be­stift, for­svandt, « si­ger hun til Bild. Narko­sæl­ge­re og lom­me­ty­ve Iføl­ge tysk po­li­ti er det re­a­li­stisk, at an­tal­let af an­meld­te over­fald vil sti­ge fra de mindst 80, man har få­et ind­til tirs­dag.

Om­rå­det om­kring ba­ne­går­den og den nær­lig­gen­de dom­kir­ke i Køln er be­ryg­tet for at væ­re hjem­sted for narko­sæl­ge­re og lom­me­ty­ve. Po­li­ti­et har iføl­ge ty­ske me­di­er ud­talt, at det er foru­ro­li­gen­de, at an­gre­be­ne på kvin­der­ne ef­ter alt at døm­me var or­ga­ni­se­ret på for­hånd.

Om­kring 1.000 un­ge mænd an­kom til om­rå­det i sto­re grup­per. An­gi­ve­ligt hav­de de en klar hen­sigt om at fo­re­ta­ge angreb på kvin­der. I Ham­borg ske­te no­get lig­nen­de i kvar­te­ret ved St. Pauli.

Po­li­ti­et me­ner, at en del kvin­der blev over­fal­det, men at de ik­ke har mel­de det.

En po­li­ti­ker si­ger, at det blot er top­pen af is­b­jer­get, og der er be­kym­ring for, hvad der vil ske til fe­bru­ar i for­bin­del­se med druk og ga­de­fe­ster i kar­ne­vals­ti­den i fe­bru­ar.

Kølns borg­me­ster, Hen­ri­et­te Re­ker, kal­der an­gre­be­ne for ’ af­sky­e­li­ge’.

» Vi kan ik­ke til­la­de, at det­te bli­ver et lov­løst om­rå­de, « si­ger hun og på­pe­ger, at be­sø­gen­de ik­ke skal kom­me til Køln med en frygt for at bli­ve over­fal­det.

Den ty­ske ju­stits­mi­ni­ster, Hei­ko Maas, skri­ver på Twit­ter, at ’ al­le de skyl­di­ge må rets­for­føl­ges.’

Po­li­ti­et er ved at ef­ter­for­ske sa­gen og stu­de­rer blandt an­det over­våg­nings­vi­deo­er og op­ta­gel­ser fra mo­bil­te­le­fo­ner. De om­rin­ge­de og be­gynd­te at be­fam­le os. De­res hæn­der var overalt. Jeg hav­de mi­ne fin­gre på al­le krop­pens åb­nin­ger. Da jeg skreg om hjælp, lo de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.