Po­li­ti­et vil fængs­le mor til 13- årig sul­te­død pi­ge

BT - - NYHEDER -

Mo­de­ren til en 13- årig norsk pi­ge, som blev fun­det død i en hyt­te nytår­s­af­ten, skal onsdag frem­stil­les i grund­lovs­for­hør med krav om va­re­tægts­fængs­ling.

Grund­lovs­for­hø­ret fin­der sted i by­ret­ten i Gjøvik bag luk­ke­de dø­re klok­ken 13.

Pi­gen, som an­gi­ve­ligt led af en spi­se­for­styr­rel­se, dø­de for­ment­lig af sult iføl­ge ob­duk­tio­nen.

Det står end­nu ik­ke klart, hvor læn­ge po­li­ti­ankla­ge­ren kræ­ver kvin­den, som blandt an­det er sig­tet for al­vor­lig om­sorgs­svigt, fængs­let.

Mo­de­ren er ik­ke ble­vet af­hørt, da hun fort­sat er un­der be­hand­ling, og hen­des ad­vo­kat me­ner, at det er helt unød­ven­digt med va­re­tægts­fængs­ling.

Pi­gen og hen­des mor, som kom fra Bærum uden for Oslo, flyt­te­de til en fa­mi­lie­hyt­te i Bei­to­stø­len sid­ste ef­ter­år.

Den 13- åri­ge pi­ge led af en spi­se­for­styr­rel­se i fle­re år, si­ger kil­der til norsk TV2, som og­så si­ger, at pi­gen var of­fer for grov mob­ning i sko­len.

Om moren si­ger en tid­li­ge­re na­bo og ve­nin­de:

» Hun var me­re om­sorgs­fuld end gen­nem­snit­tet. Det bil­le­de, som teg­nes af moren nu, er så langt fra sand­he­den, som man kan kom­me « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.