Iran af­slø­rer nyt mis­sil­de­pot

BT - - NYHEDER -

Iran har tirs­dag af­slø­ret et nyt un­derjor­disk mis­sil­de­pot.

Det var for­man­den for par­la­men­tet, Ali La­ri­ja­ni, der stod i spid­sen for ind­vi­el­sen af de­po­tet.

I en et mi­nut lang vi­deo fra de­po­tet, der blev trans­mit­te­ret på stats­ligt tv, ses fle­re Emad- mis­si­ler, der blev af­prø­vet i ok­to­ber. Mis­silet er i stand til at bæ­re et atoms­præng­ho­ved.

USA har tid­li­ge­re sagt, at Iran kræn­ke­de en re­so­lu­tion ved­ta­get af FNs Sik­ker­heds­råd i 2010 ved at af­prø­ve mis­si­ler­ne.

Fra Was­hin­g­ton ly­der det tirs­dag, at USA vil re­a­ge­re på af­slø­rin­gen af mis­si­ler­ne med nye sank­tio­ner mod Irans bor­ge­re og virk­som­he­der.

I juli ind­gik Iran en af­ta­le med stormag­ter­ne i FNs Sik­ker­heds­råd om at nedska­le­re lan­dets atom­pro­gram til gen­gæld for en let­tel­se af de øko­no­mi­ske sank­tio­ner.

Fem måneder se­ne­re luk­ke­de Det In­ter­na­tio­na­le Ato­me­ner­gi­a­gen­tur, IAEA, ned for ef­ter­forsk­nin­gen af Irans atom­pro­gram. Det hav­de Iran kræ­vet, hvis lan­det skul­le ud­fø­re cen­tra­le de­le af ato­maf­ta­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.