Tyr­ki­et vil mæg­le i strid

BT - - NYHEDER -

TYR­KI­ET Tyr­ki­ets pre­mi­er­mi­ni­ster, Ah­met Da­vu­tog­lu, op­for­drer Sau­di- Ara­bi­en og Iran til at bru­ge diplo­ma­ti­ske ka­na­ler til at dæm­pe spæn­din­ger­ne mel­lem de to lan­de eft er sau­di­a­ra­ber­nes hen­ret­tel­se af en pro­mi­nent shi­amus­lim­ske præst. » Tyr­ki­et er pa­rat til at mæg­le i stri­den, « si­ger den tyr­ki­ske re­ge­rings­le­der og til­fø­jer:

Diplo­ma­ti­ske ka­na­ler må øje­blik­ke­ligt ha­ve en chan­ce, Tyr­ki­et er pa­rat til at yde kon­struk­tiv hjælp, så vi kan nå frem til en løs­ning, « si­ger Da­vu­tog­lu.

Han holdt tirs­dag mø­de med med­lem­mer af det re­ge­ren­de AK­par­ti i par­la­men­tet.

Sam­ti­dig kald­te Kuwait dets am­bas­sa­dør hjem fra Te­he­ran for at pro­teste­re mod Irans linje og ud­tryk­ke so­li­da­ri­tet med Sau­diAra­bi­en.

Sau­di- Ara­bi­en si­ger, at det vil gen­op­ta­ge diplo­ma­ti­ske for­bin­del- ser med Iran, når sty­ret i Te­he­ran hol­der op med at blan­de sig i an­dre lan­des in­ter­ne an­lig­gen­der.

Det si­ger Sau­di- Ara­bi­ens FNam­bas­sa­dør, Ab­dal­lah Al- Moul­li­mi, eft er at lan­det søn­dag afb rød al­le for­bin­del­ser til Iran og ud­vi­ste den iran­ske am­bas­sa­dør.

Kon­fl ik­ten mel­lem de to lan­de, som an­ses for at væ­re re­gio­nens mest magt­ful­de sta­ter, brød ud lør­dag, da Sau­di- Ara­bi­en hen­ret­te­de den frem­træ­den­de re­li­gi­øse le­der Nimr al- Nimr.

Man­dag var der for tred­je dag i træk de­mon­stra­tio­ner i Iran og Irak, hvor del­ta­ger­ne for­døm­te hen­ret­tel­sen af den shi­amus­lim­ske Nimr al- Nimr.

Ba­hrain og Su­dan be­slut­te­de man­dag og­så at skæ­re de diplo­ma­ti­ske bånd til Iran over.

Sau­di- Ara­bi­ens uden­rigs­mi­ni­ster, Adel al- Ju­beir, sag­de des­u­den til nyheds­bu­reau­et Reu­ters, at sty­ret i Riy­adh og­så vil stand­se luft - tra­fi kken og de han­dels­mæs­si­ge for­bin­del­ser mel­lem de to ri­va­li­se­ren­de lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.