Kur uden pen­sio­ni­sten

BT - - NYHEDER -

NYTÅRS­KUR

Her af­slø­re­de mo­nar­ken, at hen­des 81- åri­ge mand dros­ler ned og frem­over vil væ­re min­dre syn­lig.

» Min mand har be­slut­tet at dros­le ned. At gå på pen­sion. Jeg ser frem til fort­sat at va­re­ta­ge mi­ne op­ga­ver. Jeg har sta­dig min mand at støt­te mig til, selv om det bli­ver min­dre syn­ligt, « sag­de dron­nin­gen.

Hun til­fø­je­de, at det i prak­sis vil be­ty­de, at prin­se­ge­ma­len kun i me­get be­græn­set om­fang vil ta­ge del i de of­fi­ci­el­le plig­ter. Er ik­ke al­vor­lig syg Kon­ge­hu­s­eks­pert og ek­stern lek­tor, ph. d. ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, af­vi­ste kort ef­ter over for BT, at prin­sen er syg.

» Om det er, for­di han fø­ler sig træt og gam­mel, el­ler for­di han ik­ke sy­nes, han har få­et nok an­er­ken­del­se for sit ar­bej­de igen­nem åre­nes løb hos be­folk­nin­gen, og for­di han ger­ne vil ha­ve en an­den po­si­tion el­ler stil­ling, er svært at si­ge. Men det er en af de to mu­lig­he­der. Det er i hvert fald ik­ke, for­di han er al­vor­lig syg, for det er han ik­ke, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.