Nej, at be­vog­te græn­sen er en ker­ne­op­ga­ve Ja, det spil­der po­li­tiets knap­pe res­sour­cer

BT - - DEBAT -

PE­TER KO­FOD POUL­SEN

RAS­MUS NORDQVIST

der er sat ind ved den dan­ske er ren sym­bol­po­græn­se, er ik­ke nok. Jeg vil­le ger­ne se, at der bli­ver li­tik uden no­gen eff ekt, og der­for er det klart spild af skru­et end­nu me­re op for kon­trol­len med fl ere bepo­li­tiets res­sour­cer at sæt­te dem til at ud­fø­re den­ne tjen­te til føl­ge. Der er selv­føl­ge­lig en fa­re for, at det vil op­ga­ve. En po­li­ti­be­tjent kan ik­ke væ­re to ste­der på træk­ke be­tjen­te fra an­dre op­ga­ver, og det er bl. a. og­så en gang, og der vil der­for mang­le be­tjen­te til po­li­tiets der­for, at Dansk Fol­ke­par­ti fo­re­slår, nor­ma­le op­ga­ver, som ek­sem­pel­vis at

Der vil at For­sva­ret og vo­res dyg­ti­ge sol­da­ter opkla­re for­bry­del­ser og sør­ge for ro og bli­ver brugt til at hjæl­pe po­li­ti­et med mang­le or­den. Selv­føl­ge­lig skal vi ik­ke kal­de nog­le af de­res op­ga­ver. Det skal kun pen­sio­ne­re­de be­tjen­te til­ba­ge. Folk går

be­tjen­te til væ­re en mid­ler­ti­dig løs­ning, men kan på pen­sion, for­di de øn­sker at stop­pe væ­re med til at spa­re po­li­ti­an­sat­te, med at ar­bej­de, så det sy­nes jeg ik­ke, vi

po­li­tiets nor­ma­le som så kan sæt­tes ind ved græn­sen. skal blan­de os i.

op­ga­ver, som skal vi ha­ve fl ere been vig­tig

ek­sem­pel­vis tjen­te. Det er der og­så en for­håb­ning op­ga­ve for po­li­ti­et, for­di den ik­ke lø­ser om kom­mer til at ske. Det hand­ler li­ge at opkla­re no­gen pro­ble­mer. Man hånd­te­rer jo nu om at lø­se den udfordring, der er ik­ke fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen ved en gang

for­bry­del­ser net­op nu. Her er en løs­ning og­så, at imel­lem at la­ve en stikprø­ve ved græn­pen­sio­ne­re­de be­tjen­te skal ha­ve mu­lig­he­den for at sen. I ste­det skul­le re­ge­rin­gen ha­ve ta­get ini­ti­a­tiv til kun­ne træ­de til­ba­ge i po­li­ti­kor­p­set for at let­te pres­set at snak­ke med vo­res na­bo­er og EU. Det er den ene­ste på de­res kol­le­ga­er. løs­ning på pro­ble­met.

DE 200 BE­TJEN­TE,

PÅ LANG SIGT

at ha­ve græn­se­kon­trol sen­der et godt sig­nal om, at man ved at kon­trol­le­re græn­ser­ne og ha­ve styr på, hvem der kom­mer ind, hvor man­ge der kom­mer ind, og hvad de­res ær­in­de i lan­det er, pas­ser på sit land og sit folk. Hvis vi ik­ke har kon­trol­len ved græn­sen, så ri­si­ke­rer vi, at Dan­mark bli­ver en­de­sta­tion for tu­sind­vis af mi­gran­ter, som jo har væ­ret igen­nem en mas­se fre­de­li­ge lan­de, før de sø­ger asyl i Dan­mark.

JEG SY­NES, DET

DEN DAN­SKE GRÆN­SE­KON­TROL

ud og si­ger, at vi vil la­ve græn­se­kon­trol, så sen­der vi et me­get uhel­digt sig­nal til de an­dre lan­de i Eu­ro­pa, for­di det vir­ker som om, vi vil luk­ke pro­ble­mer­ne ude og sen­de dem vi­de­re til de an­dre lan­de. EU- sam­ar­bej­dets grun­di­de er den frie be­væ­ge­lig­hed, og den ud­for­dres ved den her græn­se­kon­trol. Jeg kan hu­ske, den­gang man skul­le ha­ve pas med for at kryd­se græn­sen, og det er ik­ke no­get, jeg øn­sker mig til­ba­ge til.

NÅR VI GÅR

GRÆN­SE­KON­TROL ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.