Lars Løk­kes fem benspænd

BT - - DEBAT -

Lars Løk­ke Ras­mus­sen skal ba­lan­ce­re mod­sa­t­ret­te­de hen­syn bå­de na­tio­nal og in­ter­na­tio­nalt - alt imens der kon­stant spæn­des ben for ham. Det fi k mig til at tæn­ke på ’ De fem benspænd’ fra fi lmens ver­den, hvor Lars von Tri­er ud­for­drer Jør­gen Leth til at gen­ska­be fi lmen ’ Det per­fek­te men­ne­ske’ fem gan­ge un­der kre­a­tivt pres, un­der­lagt Tri­er dik­te­re­de reg­ler og be­græns­nin­ger - alt­så benspænd. Re­sul­ta­tet var in­ter­es­sant og kom helt ind til ker­nen af det at la­ve fi lm. Løk­ke kom­mer og­så helt ind til ker­nen af det at la­ve po­li­tik . Men hvad er så Løk­kes benspænd?

PANELET Man­den med rol­len som na­tio­nens be­skyt­ter op­fat­tes ik­ke li­ge­frem som klip­pe­fast lands­fa­der i den bre­de be­folk­ning

1) IN­TET SER UD, SOM DET GJOR­DE, DA MAN GIK TIL VALG. Strøm­men af fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter har ero­bret stort set he­le den po­li­ti­ske dags­or­den. Så­dan er det i po­li­tik; nog­le gan­ge be­stem­mer ude­frakom­men­de be­gi­ven­he­der langt me­re end po­li­ti­ker­ne selv. Si­tu­a­tio­nen ud­vik­ler sig som en stor brand, der træk­ker al­le res­sour­cer og al op­mærk­som­hed til sig, men som og­så æder al il­ten i rum­met. Det bli­ver svært at sæt­te nye off en­si­ve dags­ord­ner, så læn­ge re­ge­rin­gen er fan­get i hånd­te­ring af den­ne ( li­ge nu) de­fen­si­ve dags­or­den. 2) SCHEN­GEN VS. DANMARKS BE­FOLK­NING. Den sto­re ide over­for den sto­re frygt. Han skal hol­de fast i idéen om fri be­væ­ge­lig­hed, mens han pas­ser på fru Jen­sen - og hol­der hr Thulesen Dahl og fru Frederiksen skak­mat. Det er den sto­re eu­ro­pæ­i­ske frem­tids­vi­sion op mod den næ­re prak­ti­ske hver­dag. Den sto­re løs­ning fi ndes kun gen­nem en fæl­les eu­ro­pæ­isk aft ale, men den kan Løk­ke ik­ke tryl­le frem, så i mel­lem­ti­den må han op­ret­te na­tio­na­le værn. Værn som un­der­gra­ver den sto­re ide, som han fak­tisk tror på. 3) DE PO­LI­TI­SKE SKEL HAR FLYT­TET SIG og er fort­sat i be­væ­gel­se. Løk­ke sid­der på sam­men­stø­det mel­lem kon­ti­nen­tal­pla­der­ne. ’ Den hår­de ker­ne’ har få­et ny be­tyd­ning i dansk po­li­tik. Det er mid­ten, be­stå­en­de af S, V og DF, som nær­mest kon­kur­re­rer i hård­hed, men sam­ti­dig er ind­byr­des kon­kur­ren­ter. Løk­ke er den mind­ste af de tre, men han skal und­gå at bli­ve min­dre - og vi ved, at re­ge­rings­ansvar sli­der. Sam­ti­dig skal han hol­de bå­de K og LA fast, så de ik­ke bli­ver alt for selv­stæn­di­ge øer po­li­tisk.

Søs Ma­rie Serup, Hvis du kun­ne gi­ve et råd til skils­mis­se­for­æl­dre, hvad vil­le det så væ­re? 4) PEN­GE­NE ER VÆK. Før val­get tal­te man om mil­li­ar­der til vel­færd el­ler skat­te­let­tel­ser. Nu ved man, hvad pen­ge­ne skal bru­ges til. Og det bli­ver hver­ken vel­færd el­ler skat­te­let­tel­ser i næv­ne­vær­dig grad. 5) MAN­DEN MED ROL­LEN som na­tio­nens be­skyt­ter op­fat­tes ik­ke li­ge­frem som klip­pe­fast lands­fa­der i den bre­de be­folk­ning. Det er na­tur­lig­vis en udfordring, når bå­de ge­ne­rel po­li­ti­ker­le­de og mist­til­lid til den kon­kre­te per­son smel­ter sam­men. Især i en kri­se. Når bæ­re­ren af ho­ved­bud­ska­bet er svag, så kræ­ver det en ek­stra­or­di­nært kre­a­tiv og eff ek­tiv kom­mu­ni­ka­tion at træn­ge igen­nem med tro­vær­dig­hed. DET ER LØK­KES fem benspænd. Ik­ke le­ve­ret af von Tri­er, men der­i­mod af ude­frakom­men­de be­gi­ven­he­der. Og må­ske er det bizart nok hans bed­ste chan­ce for gen­valg, for han er hånd­vær­ke­ren me­re end ide­o­lo­gen, og han fun­ge­rer bed­re med snær­ren­de be­græns­nin­ger end blankt pa­pir for­an sig. Løk­ke er bedst, når det er svært. Men benspænd kan man som be­kendt og­så ba­re snub­le i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.