Dansk smartp­ho­ne på vej

BT - - NYHEDER -

KON­KUR­REN­CE ID1. Det hed­der den nye smartp­ho­ne, der i går blev lan­ce­ret af den dan­ske virk­som­hed ID2­ME. ID1 be­væ­ger sig ind på et mar­ked, hvor der al­le­re­de er stor kon­kur­ren­ce, men hvor Ap­ple og Samsung dominerer stør­ste­delen af mar­ke­det.

Det skræm­mer dog ik­ke Chri­sti­na Ag­ger, di­rek­tør i ID2­ME.

» Det er li­ge præ­cis det, der har væ­ret vo­res ud­gangs­punkt. Jeg har de sid­ste to til tre år op­le­vet en ef­ter­spørgsel på mar­ke­det, for­di man­ge smartp­ho­nes lig­ner hin­an­den, « si­ger Chri­sti­na Ag­ger og til­fø­jer:

» Vi kom­mer med no­get helt nyt, som, vi tror på, kan gi­ve os suc­ces. «

Chri­sti­na Ag­ger og hen­des kol­le­ger har ud­vik­let en smartp­ho­ne, der skal væ­re let­te­re at navi­ge­re. Al­le ap­ps er kun et swipe væk, og det er mu­ligt – helt uden at kig­ge på skær­men – at fin­de frem til den øn­ske­de app. Den hen­ven­der sig især til de un­ge i al­ders­grup­pen 15- 25 år, der op­fat­ter de­res smartp­ho­ne som de­res vig­tig­ste per­son­li­ge gen­stand. Eks­pert: ’ Højt spil’ Men det er ik­ke nok, me­ner eks­pert i gad­gets David Gul­da­ger. Ap­ple og Samsung dominerer mar­ke­det, og selv sto­re, etab­le­re­de mo­bil­pro­du­cen­ter vil i 2016 bli­ve nødt til at dre­je nøg­len om pga. gi­gan­ter­ne.

» Det er højt spil, og man kan godt sæt­te spørgs­måls­tegn ved, om det over­ho­ve­det er en god idé. Som ud­gangs­punkt tror jeg, det kan no­get på det lil­le plan, men det af­hæn­ger af, hvad de­res mål­sæt­ning er, « si­ger David Gul­da­ger.

For­vent­nin­gen er ik­ke, at ID1 skal ud­kon­kur­re­re hver­ken Ap­ple el­ler Samsung. I ste­det sat­ser virk­som­he­den bag på at ska­be et ni­che­pro­dukt, der ero­brer én til to pro­cent af mar­ke­det.

» Det ly­der al­le­re­de ri­me­lig vold­somt. Det tror jeg sim­pelt­hen, de får svært ved. Man skal virkelig gø­re no­get an­der­le­des for at gø­re en for­skel, og det gør den her ik­ke. Jeg tror ik­ke, det er en te­le­fon, som kom­mer til at ryk­ke sær­lig me­get. Det er den sim­pelt­hen for li­ge­gyl­dig til på man­ge punk­ter, « me­ner David Gul­da­ger.

Det er et am­bi­tiøst pro­jekt. Det læg­ger Chri­sti­na Ag­ger ik­ke skjul på. Men hun har en ’ god bal­last’ med sig ef­ter me­re end 15 år i bran­chen.

» Jeg sag­de mit job op og satsede alt. Jeg har haft su­per dyg­ti­ge folk med mig he­le vej­en, og vi tror på, det lyk­kes os, « si­ger hun.

Selv om David Gul­da­ger ik­ke er op­ti­mi­stisk, hå­ber han da og­så på, at det lyk­kes, for det er in­ter­es­sant, at en dansk virk­som­hed mel­der sig ind i kam­pen mod gi­gan­ter­ne.

» Det er for­bil­led­ligt, at de tør gø­re det, og at de ik­ke er ban­ge for at gå i krig med de sto­re kæm­per. Ale­ne det sy­nes jeg, man skal ha­ve fuld respekt for. Jeg hå­ber, det kan la­de sig gø­re for dem at få suc­ces, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.