Hårdt at he­le Dan­mark ki

BT - - NYHEDER -

Bør­ne- og fa­mi­liep­sy­ko­log Er­la He­i­ne­sen Høj­sted, som er part­ner og psy­ko­log i Rå­d­giv­nin­gen WizeMeUp, kan godt for­stå Em­ma og hen­des fa­mi­lies be­slut­ning. Mang­ler over­skud » Der er bå­de for og imod. Det at træk­ke sig fra no­get på grund af, at det er ble­vet for me­get, kan på sigt få ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser. Men de har væ­ret med i man­ge år, og de ved, hvad det in­de­bæ­rer. Så det er uden tvivl en ve­lover­ve­jet be­slut­ning. På den an­den si­de er det og­så en ær­lig sag, at de ik­ke fø­ler, at de har over­skud­det til at væ­re med i pro­gram­met me­re. Og at der er ting, som de har brug for at kla­re uden, at he­le Dan­mark føl­ger med på si­de­linj­en, « si­ger hun til BT.

Man­ge tv- se­e­re vil uden tvivl sid­de og sav­ne Em­ma og fa­mi­li­en fra Tarm, som har væ­ret med i ’ År­gang 0’ li­ge si­den be­gyn­del­sen i år 1999. Men Er­la He­i­ne­sen Høj­sted gør op- mærk­som på, at det ik­ke altid er li­ge let at væ­re del­ta­ger i et så po­pu­lært tv- pro­gram som ’ År­gang 0’.

» Nu er bør­ne­ne og­så ble­vet så sto­re, at de selv har no­get at si­ge. Øn­sker de over­ho­ve­det at væ­re med læn­ge­re? Jeg kan godt for­stå, at man som te­e­na­ger ik­ke har lyst til at væ­re en del af det of­fent­li­ge Dan­mark og bli­ve pla­ce­ret i en be­stemt rol­le. Det er fuldt for­stå­e­ligt, « si­ger hun. Hun bli­ver kendt for det, folk ser i pro­gram­met. Og det kan væ­re svært at æn­dre på. Der­for sy­nes jeg, det er en klog be­slut­ning af hen­de og fa­mi­li­en

» Der er helt klart et stres­smo­ment min­dre, nu hvor hun ik­ke læn­ge­re skal for­hol­de sig til, at al­le ved, hvad hun går og la­ver og tæn­ker. Det har stor be­tyd­ning i dag, hvor al­ting hur­tigt bli­ver kendt vidt og bredt, og hun der­for ik­ke selv var herre over den hi­sto­rie, der bli­ver for­talt om hen­de. Det er svært at ska­be sig en an­den vir­ke­lig­hed, når man del­ta­ger i et pro­gram, som al­le ken­der. « Tårn­hø­je krav til sig selv Al­le­re­de i sid­ste sæ­son af ’ År­gang 0’ måt­te Em­ma ta­ge en pau­se fra ka­me­ra­er­nes snur­ren på grund af en per­son­lig kri­se. Den 14- åri­ge te­e­na­gepi­ge sæt­ter en ære i at få de hø­je­ste ka­rak­te­rer i sko­len og lø­ser altid si­ne op­ga­ver med per­fek­tio­ni­stisk nøj­ag­tig­hed, men hun be­gynd­te at ha­ve svært ved at le­ve op til si­ne tårn­hø­je krav til sig selv og måt­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.