Ig­ger med

BT - - NYHEDER -

bli­ve hjem­me fra sko­le i en må­ned, for­di hun hav­de det svært.

Så spørgs­må­let er, om ik­ke be­slut­nin­gen om at hol­de helt pau­se fra pro­gram­met i vir­ke­lig­he­den kom­mer en po­st­gang for sent. Styr­ket til­ba­ge » Det kan godt væ­re. Hun og fa­mi­li­en væl­ger selv, hvad de ud­sæt­ter sig selv for, men man skal hu­ske på, at stress i pe­ri­o­der, det at væ­re på og at skul­le nå me­get, ik­ke er ska­de­ligt. Det er ik­ke altid løs­nin­gen at træk­ke sig. Når det er sagt, så har hun svært ved at æn­dre på det bil­le­de, der bli­ver teg­net af hen­de i pro­gram­met. Hun bli­ver kendt for det, folk ser i pro­gram­met. Og det kan væ­re svært at æn­dre på. Der­for sy­nes jeg, det er en klog be­slut­ning af hen­de og fa­mi­li­en, « si­ger Er­la He­i­ne­sen Høj­sted.

Em­ma og re­sten af fa­mi­li­en i Tarm har dog ik­ke en­de­gyl­digt luk­ket ’ År­gang 0’- dø­ren.

» Når vi li­ge får bund i det, så tror jeg, at over­skud­det nok skal kom­me til­ba­ge til os, « si­ger Em­mas far PoulErik i sæ­son­pre­mi­e­ren.

Og det er en rig­tig god ide, me­ner Er­la He­i­ne­sen Høj­sted:

» Så kan de altid ven­de til­ba­ge, hvis de får me­re over­skud igen. Det, at de nu har truk­ket sig, er en men­ne­ske­lig be­slut­ning, som jeg tror, dan­sker­ne vil kun­ne føl­ge og sæt­te sig ind i. Og det vil­le da væ­re en god hi­sto­rie, hvis Em­ma ven­der styr­ket til­ba­ge til pro­gram­met. «

’ År­gang 0’ er en do­ku­men­tar­se­rie, som si­den ef­ter­å­ret 1999 har fulgt fi­re fa­mi­li­er i Dan­mark, der al­le fik et barn i år 2000. Do­ku­men­tar­se­ri­en føl­ger bør­ne­ne, til de bli­ver voks­ne.

Med Em­ma og fa­mi­li­ens af­bud til den­ne sæ­son af ’ År­gang 0’ er der nu kun tre børn til­ba­ge i do­ku­men­tar­se­ri­en. Det er Chri­sti­an fra Aar­hus, Step­ha­nie fra Sla­gel­se og Ra­chel fra Aa­ben­raa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.