Oba­ma i tå­rer

BT - - NYHEDER -

VÅ­BEN­LOV Det var en ty­de­ligt be­rørt ame­ri­kansk præ­si­dent, der på et tv- trans­mit­te­ret pres­se­mø­de i Det Hvi­de Hus i går præ­sen­te­re­de en ræk­ke stram­nin­ger af vå­ben­loven. Det gjor­de han om­gi­vet af på­rø­ren­de til dræb­te i sky­de­ri­er. » Vå­ben­lob­by­en kan sand­syn­lig­vis hol­de Kon­gres­sen som gid­sel, men ik­ke Ame­ri­ka, « sag­de Ba­ra­ck Oba­ma.

Præ­si­den­ten me­ner, USA er lø­bet tør for und­skyld­nin­ger for ik­ke at skri­de ind over for de man­ge mas­se­sky­de­ri­er, og at man er nødt til at hand­le nu.

» Hver gang jeg tæn­ker på de børn, bli­ver jeg så vred, « sag­de han med hen­vis­ning til mas­sa­kren på San­dy Hook Ele­men­tary School i Newtown, Con­necti­cut, i de­cem­ber 2012, hvor 20 børn i al­de­ren fem- seks år blev skudt og dræbt.

Iføl­ge Oba­ma skal al­le vå­ben­hand­le­re frem­over ha­ve en li­cens, li­ge­som de er for­plig­tet til at fo­re­ta­ge et bag­grund­stjek af kø­be­ren, hvad en­ten våb­net bli­ver solgt på en vå­ben­mes­se, i en for­ret­ning el­ler over in­ter­net­tet. Helt uden tjek Hidtil har ame­ri­ka­ne­re haft mu­lig­hed for at kø­be pi­sto­ler og ge­væ­rer uden at bli­ve tjek­ket.

Hvad der skal kon­trol­le­res, og hvor­dan det skal gø­res, står end­nu ik­ke klart.

Præ­si­den­ten un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at de skær­pe­de reg­ler ik­ke er tænkt som et for­søg på at fra­ta­ge ame­ri­ka­ner­ne de­res for­fat­nings­mæs­si­ge ret til at eje vå­ben.

36 men­ne­sker bli­ver skudt og dræbt i USA hver dag, vi­ser tal for 2015 iføl­ge nyheds­bu­reau­et NTB.

» Vi kan ik­ke stop­pe al ond­skab i ver­den, men må­ske kan vi stop­pe ba­re en en­kelt ond hand­ling, « sag­de præ­si­den­ten.

» Vi kan ik­ke red­de al­le, men må- ske kan vi red­de nog­le, « til­fø­je­de han.

Hidtil har Kon­gres­sen sat en stop­per for Oba­mas for­søg på at få stram­met vå­ben­lov­giv­nin­gen.

Men iføl­ge The New York Ti­mes om­går de nye krav po­li­ti­ker­ne i Se­na­tet og Re­præ­sen­tan­ter­nes Hus, for­di de ik­ke er så vid­træk­ken­de som tid­li­ge­re for­slag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.