’ Bran­chen er brutal’

BT - - NYHEDER -

SKUESPILLERLIV Det slog gni­ster, da den un­ge sku­e­spil­le­rin­de Dako­ta Jo­hn­son sid­ste år ind­t­og film­lær­re­det i lak og læ­der i den læn­ge ven­te­de så­kald­te hus­mor­por­no­film ’ Fifty Sha­des of Grey’. Med ho­ved­rol­len som den un­der­da­ni­ge stu­di­ne Anast­a­sia Ste­e­le, der un­der­ka­ster sig den do­mi­ne­ren­de mil­li­ar­dær Chri­sti­an Grey, fik den 26- åri­ge sku­e­spil­ler sit helt sto­re gen­nem­brud, men det har vist sig bå­de at væ­re li­ge så fan­ta­stisk som skræm­men­de.

Så­dan ly­der re­ak­tio­nen fra den fremad­stormen­de sku­e­spil­le­rin­de i den bri­ti­ske fe­bru­ar­ud­ga­ve af Vogue.

» Jeg er stolt af fil­men, så jeg gi­der ik­ke di­stan­ce­re mig fra den. Det har åb­net fle­re mu­lig­he­der for mig, for­di folk ken­der mit navn i for­vej­en, « er­ken­der Jo­hn­son over for mo­de­ma­ga­si­net.

Men kar­ri­e­repe­a­ket har og­så åb­net hen­des øj­ne for filmver­de­nens ky­ni­ske si­de, si­ger Jo­hn­son, der som dat­ter af den 58- åri­ge Hol­lywood­sku­e­spil­le­rin­de Mela­nie Grif­fith sam­ti­dig lan­ger ud ef­ter den ben­hår­de bran­che, som hun med stor suc­ces selv er ble­vet en del af.

» Hvor­for er min mor ik­ke med i fle­re film me­re? Hun er en helt ek­stra­or­di­nær sku­e­spil­le­rin­de. Bran­chen er så brutal. Uan­set hvor hård man er, får man fø­lel­sen af ik­ke at væ­re øn­sket. Det er ab­surd og kval­men­de, « ra­ser sku­e­spil­le­rin­den. Usik­ker » Hver ene­ste gang, jeg har en ned­t­ur, er jeg usik­ker på, om jeg no­gen­sin­de ven­der til­ba­ge til film­lær­re­det « .

Dako­ta Jo­hn­son har net­op med­vir­ket i FBI- thril­le­ren ’ Bla­ck Mass’ med blandt an­dre Jo­hn­ny Depp, mens hun er ved at for­be­re­de de to ef­ter­føl­ge­re til ’ Fifty Sha­des of Grey’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.