Fol­ket el­sker ’ Bad

BT - - KULTUR -

sisk kon­flikt mel­lem, hvad fol­ket øn­sker, og hvad an­mel­der­ne me­ner.

Ved be­gyn­del­sen for to år si­den og igen sid­ste år fik ’ Ba­de­ho­tel­let’ lam­men­de kri­tik fra samt­li­ge an­mel­de­re, mens DR- se­ri­en ’ Ar­vin­ger­ne’ fik ros. Det gen­tog sig i 2015. Nær­mest ig­no­re­ret Den­ne sæ­son er ’ Ba­de­ho­tel­let’ nær­mest ig­no­re­ret. Såvidt det frem­går af da­ta­ba­sen In­fo­me­dia er ’ Ba­de­ho­tel­let 3’ ind­til vi­de­re kun an­meldt i BT.

An­der­le­des med ’ Bed­rag’. Mens Ek­stra Bla­det og til dels BT og Po­li­ti­ken har væ­ret skep­ti­ske og kri­ti­ske, er Ber­ling­s­ke, Kri­ste­lig Dag­blad og So­und­ve­nue be­gej­stre­de.

» Danmarks Ra­dios nye søn­dags­se­rie, ’ Bed­rag’, er om no­get en se­rie til ti­den, og så er det oveni­kø­bet en god se­rie – så­dan fø­les det i hvert fald ef­ter at ha­ve set de to før­ste af­snit, « skri­ver In­for­ma­tion.

Se­er­suc­ce­sen har bragt TV2 i en blan­ding af ekst­a­se og tvivl.

» Vi er ba­re så pa­ve­stol­te og gla­de. Jeg måt­te ind og tjek­ke tal­le­ne fle­re gan­ge for at væ­re helt sik­ker på, at jeg hav­de læst rigtigt, « si­ger TV2s ka­nal­chef Lot­te Lin­de­gaard.

» Hvad, der og­så be­ty­der rig­tig me­get er, at se­er­ne er gla­de for det, de ser, og gi­ver ’ Ba­de­ho­tel­let’ en tårn­høj vur­de­ring på 4,5 ud af 5 mu­li­ge. I tred­je sæ­son er der dej­lig me­get dra­ma og hi­sto­risk per­spek­tiv i ’ Ba­de­ho­tel­let’. Det er ik­ke ba­re sol og som­mer, men en vig­tig del af den dan­ske hi­sto­rie, der bli­ver for­talt, og det gør se­ri­en til bå­de godt og in­ter­es­sant sel­skab, som vi kan tak­ke for­fat­ter­ne Stig Thors­boe og Han­na Lund­blad for, « si­ger Lot­te Lin­de­ga- ard i TV2s ho­ved­kvar­ter i Kø­ben­havns Syd­havn.

På den an­den si­de af Kal­ve­bod Bryg­ge, i DR- by­en, ta­ger dra­ma­chef Pic Ber­nth hat­ten af for TV2, som dog hun ik­ke ac­cep­te­rer som en kon­kur­rent. Vi er ba­re så pa­ve­stol­te og gla­de. Jeg måt­te ind og tjek­ke tal­le­ne fle­re gan­ge for at væ­re helt sik­ker på, at jeg hav­de læst rigtigt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.