Eho­tel­let’

BT - - KULTUR -

» Det er fl ot, at TV2 kan hol­de de se­er­tal, men man kan ik­ke sam­men­lig­ne ’ Bed­rag’ og ’ Ba­de­ho­tel­let’. Det er to vidt for­skel­li­ge gen­rer, og nog­le se­e­re ser beg­ge se­ri­er. Vi kon­kur­re­rer ik­ke med TV2, og vi kom­mer al­drig til at la­ve no­get som ’ Ba­de­ho­tel­let’. TV2 ta­ger sig af de let­te gen­rer, som de er ved at ha­ve fod på, mens vi ta­ger os af de me­re kom­plek­se hi­sto­ri­er, « si­ger Piv Ber­nth, og til­fø­jer:

» Det er godt for os, at se­er­tal­let og vur­de­rin­gen på ’ Bed­rag’ er ste­get, og man skal da væ­re et skarn, hvis man ik­ke er til­freds med næ­sten 1,4 mil­li­o­ner se­er og en knald­høj vur­de­ring. « ’ Ma­ta­dor’ ’ Krø­ni­ken, ’ For­bry­del­sen ’ Ar­vin­ger­ne’, ’ Bor­gen’, ’ 1864’, ’ Bed­rag’,

• Mør­ke: Det vir­ker, som om det er no­get, folk har sav­net. Det vid­ner se­er­tal­let jo og­så om. ( 1,4 mio. i sid­ste uge, red.).’ Ba­de­ho­tel­let’ har en bred, fol­ke­lig op­bak­ning. Det har vi jo kun­ne læ­se af de man­ge gla­de kom­men­ta­rer, folk har gi­vet til ken­de på de so­ci­a­le me­di­er over, at se­ri­en ven­der til­ba­ge.

For mig har det væ­ret sjovt at væ­re med i en hi­sto­risk dra­ma- ko­me­die. Bå­de at skul­le sæt­te sig ind i ti­den, men og­så at klæ­de sig ud som den­gang. Det gi­ver mu­lig­hed for at la­ve et rigtigt ka­rak­ter­sku­e­spil, og det læg­ger gen­ren jo og­så op til som fol­ke­ko­me­die

DR, 1985, 3,5 mio. se­e­re af­snit 10, DR1, 2004, 2,7 mio. se­e­re

I’, sid­ste af­snit, 2009, 2,1 mio. se­e­re pre­mi­e­ren, 2014, 1,78 mio. se­e­re pre­mi­e­ren, 2010, 1,76 mio. se­e­re pre­mi­e­ren, 2014, 1,69 mio. se­e­re

pre­mi­e­re, 2016, 1,26 mio. se­e­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.