Bendt­ners øv- tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UFOR­LØST

Tin­ge­nes til­stand be­ha­ger ik­ke bæn­ke­var­men­de Bendt­ner.

» Min si­tu­a­tion er uden tvivl uhold­bar, og jeg er på in­gen må­de for­løst, « si­ger Ni­ck­las Bendt­ner til BT

ådan en kom­men­tar kun­ne S in­di­ke­re, at Ni­ck­las Bendt­ner over­ve­jer at sø­ge nye ud­for­drin­ger, hvil­ket der alt­så er mu­lig­hed for net­op nu i trans­fer­vin­du­ets åb­nings­tid. Og de spe­ku­la­tio­ner bli­ver ik­ke min­dre af, at den ty­ske avis Bild man­dag brag­te en hi­sto­rie, hvori avi­sen hæv­der, at Ni­ck­las Bendt­ner skul­le ha­ve sagt far­vel til si­ne hold­kam­me­ra­ter kort før jul – for­stå­et på den må­de, at han smut­ter i trans­fer­vin­du­et. Det af­vi­ser Bendt­ner.

» Jeg har ik­ke sagt far­vel til no­gen. Så læn­ge jeg har kon­trakt med Wol­fsburg ( det har Bendt­ner halvan­det år end­nu, red.), respek­te­rer jeg den. Jeg spil­ler for Wol­fsburg og er indstil­let på at ar­bej­de vi­de­re der, « si­ger Ni­ck­las Bendt­ner.

Bendt­ners mel­lem­mand – det nye ord for en agent – Ivan Marko Be­nes, øn­sker ik­ke at for­tæl­le, om han ar­bej­der på at skaf­fe lands­holds­an­gri­be­ren en ny ar­bejds­gi­ver. . » Ni­ck­las er mødt op i Wol­fsburg­trup­pen som al­le an­dre til man­da­gens træ­ning, og han har kon­trakt med klub­ben halvan­det år end­nu. El­lers har jeg ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer, « si­ger Ivan Marko Be­nes.

» Nej. Jeg har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer. « Snak med Ha­rei­de Ni­ck­las Bendt­ner har blot væ­ret fo­re­truk­ket til star­top­stil­lin­gen 11 gan­ge si­den, at han i 2014 skif­te­de til fol­ke­vogns­klub­ben, og det vel at mær­ke over samt­li­ge tur­ne­rin­ger, det vil si­ge Bun­des­liga­en, po­kal­tur­ne­rin­gen, Eu­ro­pa Le­ague osv. I langt hø­je­re grad er han ble­vet brugt som ind­skif­ter og of­test slet ik­ke kom­met på ba­nen.

Den for­hen­væ­ren­de land­stræ­ner for det dan­ske lands­hold Mor­ten Ol­sen har tid­li­ge­re sat ord på Bendt­ners klub­si­tu­a­tion, men den nye mand i spid­sen for Da­ni­el Ag­ger, Chri­sti­an Erik­sen og de re­ste­ren­de rød- hvi­de dren­ge, Åge Ha­rei­de, øn­sker ik­ke at gå ind i en kon­kret dis­kus­sion i me­di­er­ne.

» Jeg har ik­ke talt med Bendt­ner selv end­nu, men det kom­mer jeg til i ja­nu­ar el­ler fe­bru­ar, og der drøf­ter vi og­så hans si­tu­a­tion. Jeg vil helst ta­le med ham selv og få et over­blik over klub­si­tu­a­tio­nen og de ting, han har præ­ste­ret på lands­hol­det. Jeg ta­ler helst med spil­ler­ne om de­res si­tu­a­tion og ik­ke med jour­na­li­ster­ne, « si­ger Åge Ha­rei­de.

BT har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra Wol­fsburgs ch­eftræ­ner, Die­ter Heck­ing, og sport­s­che­fen Klaus Al­lofs.

TI­DEN I WOL­FSBURG

STA­TI­STIK OVER SAMT­LI­GE TUR­NE­RIN­GER: 2015/ 2016- SÆ­SO­NEN:

532 spil­le­mi­nut­ter

FI­RE GAN­GE I STAR­TOP­STIL­LIN­GEN:

Få­et spil­le­tid i 18 kam­pe­sco­ret fi­re mål

2014/ 2015- SÆ­SO­NEN:

895 spil­le­mi­nut­ter

SYV GAN­GE I STARTOPSTILLINGER:

Få­et spil­le­tid i 28 kam­pe­sco­ret fem gan­ge

Soc­cerway. com

KIL­DE:

Wol­fsburgs pres­se­chef, Fl­o­ri­an Mat­t­ner, op­ly­ser til gen­gæld i en mail, at klub­ben ik­ke øn­sker at kommentere man­da­gens Bilds far­vel- hi­sto­rie og til­fø­jer sam­ti­dig at ’ der ik­ke er no­get nyt om Ni­ck­las Bendt­ner.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.