Mob­ning øde­lag­de 13- årig pi­ges liv

BT - - NYHEDER -

TE­E­NA­GE- DØD nytår­s­aft en gav hen­des krop så en­de­ligt op, da red­nings­mand­skab ik­ke for­må­e­de at genop­li­ve hen­de. Po­li­ti­et me­ner, at pi­gens død skyl­des mo­de­rens mang­len­de om­sorg, mens fa­mi­li­en sky­der skyl­den på sko­ler, læ­ger og an­dre off ent­li­ge in­stan­ser, som de me­ner har svig­tet.

I et åbent brev, bragt i den nor­ske avis Aft en­po­sten, har fa­mi­li­en så­le­des valgt at gi­ve de­res ver­sion af, hvor­for pi­gens sid­ste tid end­te i en fryg­te­lig tragedie. De me­ner, det var mob­ning, der var år­sag til hen­des død:

» Hun be­gynd­te i fol­ke­sko­le i Bærum ( norsk by, red.) og hav­de det væl­dig godt i be­gyn­del­sen. Spil­le­de hånd­bold og fod­bold.

Men så be­gynd­te mob­nin­gen. Det øde­lag­de hen­des liv. Hen­des mor har he­le ti­den gjort alt, hvad der har væ­ret mu­ligt, for, at hun skul­le få det bed­re. Flyt­te­de hen­de over i en an­den fol­ke­sko­le, da hun ik­ke blev mødt med for­stå­el­se i den før­ste sko­le. Sam­ti­dig fl yt­te­de de for at kom­me tæt­te­re på den nye sko­le.

Det gik godt i en tid, men så kom mob­nin­gen til­ba­ge. Og så spi­se­for­styr­rel­sen. Hun glæ­de­de sig der­for til at be­gyn­de på ung­doms­sko­len i nær­he­den. I den for­bin­del­se duk­ke­de der og­så pro­ble­mer op, « skri­ver fa­mi­li­en iføl­ge Af­ten­po­sten.

Mo­de­ren rin­ge­de selv til alarm­cen­tra­len, der nytår­s­aft en send­te en red­nings­he­li­kop­ter og en am­bu­lan­ce til hyt­ten, der lig­ger i Val­dres, syd for Bei­to­stø­len, 200 ki­lo­me­ter nord­vest for Oslo.

Red­nings­per­so­na­let fandt pi­gen liv­løs, og en fo­re­lø­big ob­duk­tions­rap­port vi­ste, at pi­gen eft er alt at døm­me dø­de af sult. Ved rets­mø­det i går eft er­mid­dag kom der nye de­tal­jer frem om, hvad der ske­te, da mo­de­ren rin­ge­de til alarm­cen­tra­len, eft er hun fandt sin dat­ter liv­løs om­kring klok­ken 19.30. Red­nings­folk kør­te for­kert Bl. a. for­tal­te hen­des for­sva­rer eft er rets­mø­det til den nor­ske avis VG, at mo­de­ren hav­de for­søgt at genop­li­ve sin dat­ter, mens hun ven­te­de på, at red­nings­mand­ska­bet skul­le nå frem.

Hun hav­de des­u­den måt­tet afb ry­de hjer­te­mas­sa­gen, for­di red­nings­mand­ska­bet ik­ke kun­ne fi nde vej til de­res hyt­te.

Po­li­ti­et hav­de for­ud for rets­mø­det kræ­vet mo­de­ren va­re­tægts­fængs­let i fi re uger. Iføl­ge VG er hun fo­re­lø­big løsladt.

Det er nu op til eft er­for­sker­ne at fi nde ud af, om det er mo­de­rens på­stå­e­de om­sorgs­svigt el­ler et sam­men­fald af uhel­di­ge hæn­del­ser nytår­s­aft en, som er skyld i den 13- åri­ges død. Fa­mi­li­en står dog sta­dig fast på, at det off ent­li­ge har svig­tet:

» Bar­nets mor har ad­skil­li­ge gan­ge væ­ret i kon­takt med sko­ler, læ­ger, te­ra­pe­u­ter, ho­spi­ta­ler og in­sti­tu­tio­ner, uden no­gen har for­må­et at få pi­gen til at få det bed­re, « skri­ver de i bre­vet, hvor de sam­ti­dig til­fø­jer, at den af­dø­de pi­ge op­rin­de­ligt var ’ en mun­ter og livs­glad pi­ge med godt hu­mør’.

Der er nu igang­s­at en un­der­sø­gel­se af myn­dig­he­der­nes hånd­te­ring af sa­gen i Oslo kom­mu­ne og Bærum kom­mu­ne, hvor pi­gen gik i sko­le.

En norsk te­e­na­gepi­ge blev fun­det død nytår­s­aft en i en hyt­te i Val­dres, nord­vest for Oslo i Nor­ge. En ob­duk­tions­rap­port vi­ser, at pi­gen dø­de af sult. Hen­des mor er eft er­føl­gen­de sig­tet for om­sorgs­svigt med dø­den til føl­ge. Pi­gens fa­mi­lie me­ner, at mo­de­ren er uskyl­dig - de me­ner, pi­gens død skyl­des åre­lang mob­ning. Mo­de­ren blev i går løsladt, eft er hun ved et rets­mø­de for­kla­re­de, at hun hav­de for­søgt hjer­te­mas­sa­ge, som hun måt­te afb ry­de, for­di am­bu­lan­cen kør­te for­kert. Kil­de: VG, Aft en­po­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.